Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki działającej pod firmą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzyszu

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzyszu, KRS: 0000019760 (dalej: Spółka), realizując uchwałę nr 15/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku, ogłasza Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

 1. Informacje ogólne.

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:

1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, preferowane: techniczne, prawne, administracyjne.

3) posiada co najmniej 8-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,

6) zna zasady funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasady nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:

     a) znajomość zagadnień dotyczących działalności spółek prawa handlowego, zwłaszcza z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

     b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

9) nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ani przestępstwo karnoskarbowe,

10) nie jest osobą, wobec której prowadzone są postepowania karne bądź karno-skarbowe,

11) posiada prawo jazdy kategorii B. 1. Nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

 1. Komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, w toku której oceni, w szczególności:

1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

2) koncepcja zarządzania i rozwoju Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem jej przedmiotu działalności,

3) wiedza o działalności podmiotów świadczących usługi w zakresie działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Gminie Orzysz, tj. związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną oraz z ciepłownictwem,

4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem państwowym i gospodarką komunalną,

5) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych,

6) doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej lub ciepłownictwa, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 

 1. Oferta

 1. Oferta kandydata powinna zawierać:

1) CV zawierające, w szczególności dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej oraz doświadczenie zawodowe kandydata, związane ze stanowiskiem objętym konkursem,

2) kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz list motywacyjny zawierający strategię rozwoju Spółki maksymalnie na 3 stronach formatu A4;

3) oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 – oświadczenia mogą zostać złożone przez kandydata, z wykorzystaniem wzoru określonego  w Załączniku nr 3 do Regulaminu,

4) odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone za zgodnoś z oryginałem - potwierdzające poziom wykształcenia (II. ust. 1 pkt 2), okres zatrudnienia (II. ust. 1 pkt 3 i doświadczenie zawodowe (II. ust. 1 pkt 4 i 8),

5) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia zawodowe takie, jak przykładowo – zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz uzyskaniu nagród i wyróżnień. 1. Oferta powinna również zawierać oświadczenia kandydata:

1) o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

2) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

3) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) że jest osobą niekaraną sądownie oraz, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania karne i karnoskarbowe,

5) że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,

6) o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024r. poz. 273 ze zm.),

7) w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,

8) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2019r., poz. 1781 z późn.zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

9) o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu,

10) o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,

11) że:

a) nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

12) o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kategorii B.

 

 1. W przypadku zmiany przez Kandydata nazwiska i poprzez to pojawienie się różnych nazwisk, w złożonych przez niego dokumentach, należy również przedłożyć kserokopię dokumentu, z którego jednoznacznie będzie wynikała dokonana zmiana.

 2. W przypadku przedstawienia dokumentów i ich kopii w języku innym, niż polski, do zgłoszenia należy również dołączyć kopie tłumaczenia przysięgłego na język polski złożonych dokumentów i ich kopii.

 3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą być również poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, a także aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) - pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

 

 1. Złożenie oferty

 

 1. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z napisem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu" sp. z o.o. z siedzibą w Orzyszu”.

 2. Oferty będą przyjmowane poprzez osobiste złożenie w siedzibie Spółki (p. 402), za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, poprzez wysłanie listu ze zgłoszeniem na adres: ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz.

 3. Oferty do konkursu należy składać w terminie do dnia 6 sierpnia r. do godz. 14.

 4. Datą wpływu oferty jest data i godzina doręczenia oferty do siedziby Spółki.

 5. Oferty Kandydatów złożone w siedzibie Spółki lub otrzymane przez Spółkę po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 1. Rozmowy kwalifikacyjne

 

 1. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się z kandydatami spełniającymi warunki formalne konkursu.

 2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Komisję w siedzibie Spółki, w terminie wyznaczonym indywidualnie każdemu zakwalifikowanemu kandydatowi.

 3. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Komisji. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w zgłoszeniu, co najmniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Niepojawienie się kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 kandydatowi niezwłocznie zwraca się złożone przez niego dokumenty.

 

 1. Zakończenie konkursu bez wyłonienia kandydata

 

 1. Komisja może zakończyć konkurs w każdym czasie, bez wyłonienia kandydata, nie wskazując przyczyn.

 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Komisja powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego bez wyłonienia kandydata w formie co najmniej dokumentowej, w terminie 3 dni roboczych, od dnia zakończenia konkursu.

 

 1. Wyniki konkursu

 

 1. Konkurs wygrywa kandydat z największą ilością punktów.

 2. Wyniki konkursu stanowią podstawę do powołania kandydata z największą ilością punktów na stanowisko Prezesa Zarządu.

 3. Rada Nadzorcza może odmówić powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym.

 4. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Przed powołaniem przez Radę Nadzorczą oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem  i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (w szczególności przedstawienie przez wyłonionego kandydata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu).

 5. Rada Nadzorcza wydaje komunikat o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wskazując osobę, która w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego została wyłoniona do pełnienia funkcji.

 6. Komunikat o wynikach konkursu na Prezesa Zarządu, z podaniem imienia i nazwiska wybranego kandydata, zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz stronie BIP Spółki, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

 7. Złożone przez kandydatów dokumenty będą zwracane niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego na wskazany adres do korespondencji, za wyjątkiem dokumentów kandydata wybranego.

 

 1. Informacje o Spółce

 1. Do dnia upływu terminu składania ofert, osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje o Spółce, w jej siedzibie.

 2. Informacje wskazane w ust. 1 obejmują:

1) aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,

2) Umowę Spółki,

3) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki.

 

 1. Szczegółowe informacje

 

 1. Szczegółowy tryb i warunki postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin konkursu, który dostępny jest w siedzibie spółki działającej pod firmą: „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu" sp. z o.o. z siedzibą w Orzyszu (adres: ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz).

 2. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

Data powstania: poniedziałek, 22 lip 2024 11:31
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2024 12:11
Opublikował(a): Karolina Karwowska
Zaakceptował(a): Karolina Karwowska
Artykuł był czytany: 80 razy