Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

w postępowaniu przetargowym dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton

Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, Wykonawca nie podlegający wykluczeniu i oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018r poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę TRANS – AUTO Sp. z o.o.  Ul. Łukasiewicza 1; 19 – 300 Ełk za cenę  –143 913,85 zł brutto.

 

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Dodatkowe parametry – 40%

Łącznie

1

TRANS – AUTO Sp. z o.o.

Ul. Łukasiewicza 1

19 – 300 Ełk

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postponowania nie unieważniono.

Z postępowania nie odrzucono oferty

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 sie 2019 11:38
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sie 2019 11:39
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 6261 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton.

UWAGA zmiana terminu składania ofert

 

Ogłoszenie nr 586039-N-2019 z dnia 2019-08-13 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. : Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton..
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 79015507300000, ul. Wyzwolenia   5 , 12-250  Orzysz , woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 423 70 16 , 693 420 501, e-mail zamowieniaab@wp.pl, grzegorz.sobotka@zukorzysz.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.zuk.orzysz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 12-250 Orzysz Ul. Wojska Polskiego 5


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton..
Numer referencyjny: ZP /4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton. 2) Założenia leasingu: a) Okres leasingu - 60 miesięcy. b) Opłaty leasingowe płatne w równych ratach. c) Wysokość opłaty wstępnej (pierwszej) – 5 000 zł netto. d) Kwota wykupu po zakończeniu leasingu 5 000 zł netto. e) Spłata opłat leasingowych będzie następowała w terminach określonych w zawartej umowie i harmonogramie. f) Wartość opłaty leasingowej winna zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne itp. g) Wydanie i dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie zgodnie z wskazanym w ofercie nie później jednak niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. h) W zakres umowy leasingu wchodzą wszelkie ubezpieczenie przedmiotu przetargu w okresie trwania umowy leasingu. Ubezpieczenie majątkowe od kradzieży i przypadków losowych, ochronę od kradzieży prostej czyli z miejsca niestrzeżonego oraz ubezpieczenie komunikacyjne OC dla danego rodzaju pojazdu, przez cały okres objęty umową będzie przedmiotem odrębnych ustaleń. i) Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia przedmiotu zamówienia wekslem. j) Płatnikiem rat będzie Zamawiający k) Użytkownikiem samochodu – będzie Zamawiający 3) Okres gwarancji minimum 60 miesięcy lub 200 000 km. 4) Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w serwisie wskazanym przez Wykonawcę na jego koszt. W ramach gwarancji Wykonawcy pokryje zgodnie z zaleceniami producenta koszty części zamiennych, robocizny . Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodna z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. 5) Odbiór w siedzibie Wykonawcy. 6) Zasady serwisu w okresie gwarancji: a) W okresie minimum 60 miesięcy lub 200 000 km; b) Bezpłatne naprawy usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych z wyłącznie z częściami i robocizną; c) Bezpłatne koszty przeglądów

II.5) Główny kod CPV: 34130000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66114000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

Dodatkowe parametry

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) zmiany wysokości spłaty rat; b) Zmiany płatnika c) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 sie 2019 14:07
Data opublikowania: wtorek, 13 sie 2019 14:12
Data edycji: wtorek, 20 sie 2019 13:27
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 6374 razy
Ilość edycji: 5

Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 16 listopada 2018

Ogłoszenie nr 637877-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. : Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 790155073, ul. Wyzwolenia   5 , 12-250  Orzysz , woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 423 70 16 , 693 420 501, e-mail zamowieniaab@wp.pl, grzegorz.sobotka@zukorzysz.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.zuk.orzysz.pl
  Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
W tymczasowej siedzibie Zamawiającego tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz.
Numer referencyjny: ZP 3/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45252127-4

45252126-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-29

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji jest jednym z kryteriów.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalizacji instalacyjnej w zakresie – sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Osoba posiadająca powyższe kwalifikacje, o których mowa wyżej, zostanie przez wykonawcę wyznaczona do wykonania dokumentacji projektowej. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

6) Opis oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zawierający minimum: a) dokumentację techniczna proponowanych urządzeń; b) dokumentację techniczna proponowanych instalacji; c) schematy technologiczne urządzeń; d) opisy techniczne proponowanych urządzeń e) schematy działania wraz z określeniem stopnia redukcji zanieczyszczeń f) schematy działania wraz ze wskazaniem odpowiednich komór i urządzeń współpracujących 7) Opis oferowanych stacji uzdatniania wody, zawierający minimum: a) dokumentację techniczna proponowanych urządzeń; b) dokumentację techniczna proponowanych instalacji; c) schematy technologiczne urządzeń; d) opisy techniczne proponowanych urządzeń e) schematy działania

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Dla zadania nr 1 – 3 000,00 złotych, (słownie: trzy tysiące złotych); Dla zadania nr 2 - 1 500,00 złotych, (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); do upływu terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

20,00

Termin realizacji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania; b) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia c) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; e) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych). f) zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP. g) wystąpią przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej. h) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, i) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych, j) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, k) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. l) ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia. m) Zmianę zakresu/ ilości w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości. n) zmianę zaoferowanych w kosztorysie ofertowym urządzeń w przypadku niedostępności ich na rynku, z zastrzeżeniem że oferowane nowe urządzania muszą posiadać paramenty przynajmniej takie same jak wcześniej oferowanych urządzeń lub lepsze. o) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. p) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; q) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; r) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT. s) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych. t) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych u) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, v) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje. w) zmiana formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP; x) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: • zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, • rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, • projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, • zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością; 12-250 Orzysz; Ul. Wojska Polskiego 5 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest Prezes Zarządu, inspektor@cbi24.pl 3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP 3/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), dalej „ustawa Pzp”; 5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Wykonawca posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody dla 4 zabudów zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na działkach: LP Nr działki Dobowa przepuszczalność POŚ i SUW 1 108/6 minim. 0,9 m 3 2 117 i 119 minim. 0,9 m 3 3 127/1 minim. 0,9 m 3 4 152 minim. 0,9 m 3 3) Podane ilości są maksymalne i mogą ulec zmniejszeniu w przypadku cofnięcia zgody właściciela nieruchomości. 4) Dostarczane POŚ mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom. Nie dopuszcza się kompletacji urządzenia na placu budowy oraz być zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. 5) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie na każdej z nieruchomości: a) Przydomową oczyszczalnie ścieków; b) Przydomową stację uzdatniania wody; c) Studnię wierconą
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45252127-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 4 zabudów zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na działkach: LP Nr działki Dobowa przepuszczalność POŚ 1 7 minim. 0,9 m 3 2 35 minim. 0,9 m 3 3 120/1 minim. 0,9 m 3 4 125/4 minim. 0,9 m 3 7) Podane ilości są maksymalne i mogą ulec zmniejszeniu w przypadku cofnięcia zgody właściciela nieruchomości. 8) Dostarczane POŚ mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom. Nie dopuszcza się kompletacji urządzenia na placu budowy oraz być zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. 9) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie na każdej z nieruchomości przydomową oczyszczalnie ścieków;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45252126-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 paź 2018 20:02
Data opublikowania: środa, 17 paź 2018 20:11
Data edycji: piątek, 2 lis 2018 13:27
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 11117 razy
Ilość edycji: 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych

Ogłoszenie nr 509656-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. : Dostawa materiałów budowalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 790155073, ul. Wyzwolenia   5 , 12-250  Orzysz , woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 423 70 16 , 693 420 501, e-mail zamowieniaab@wp.pl, grzegorz.sobotka@zukorzysz.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.zuk.orzysz.pl
  Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczh
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemny
Adres:
W tymczasowej siedzibie Zamawiającego tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych
Numer referencyjny: ZP 1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

II.5) Główny kod CPV: 44111000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Materiały budowlane
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia b) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; c) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. d) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w arkuszu wyceny oferty, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, e) pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji o takiej samej lub zbliżonej cenie, f) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; g) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; h) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, , w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT. i) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych. j) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje. 3) W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 sty 2018 15:16
Data opublikowania: środa, 24 sty 2018 15:20
Data edycji: środa, 24 sty 2018 17:43
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13620 razy
Ilość edycji: 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 3 - Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz, w wyznaczonym terminie zostały złożone 2 oferty, w tym żaden wykonawca nie podlegający wykluczeniu i żadna nie  oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT  Ryszard Pawlukanis Ul. Suwalska 16 19 – 500 Gołdap za cenę  –816 720,00,00  brutto.

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

42,07 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

80,07 pkt.

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lis 2017 14:08
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 14:10
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14118 razy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017r poz. 1579) informuję, że Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu  Sp.
 z o.o. na realizację budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz zamierza przeznaczyć kwotę – 3 874 501,00 zł brutto, w tym

 1. Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz – 2 534 160 zł brutto.
 2. Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka – 551 050,60 zł brutto.
 3. Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz 791 429,60 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły:

 1. Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz – 6 ofert.
 2. Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka –  3 oferty
 3. Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz - 2 oferty.

 

Streszczenie złożonych ofert na zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Termin gwarancji

Kryterium społeczne

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

2 479 680,00zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

- 2 osoby bezrobotne

- Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

- Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol – Olsztyn” w Dywitach SP. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 23

11 001 Dywity

2 668 641,59

zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

1 osobę bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne

1 osobę do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

1 osobę po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia;

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19 – 500 Gołdap

2 398 500 zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Józef Gajek

Nowa Wieś Ełcka

Kard. Wyszyńskiego 12

19 – 300 Ełk

2 543 162,12 zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

1 osobę niepełnosprawne

1 osobę do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia;

5

masz-bud Kudyk

Ul. Przemysłowa 3

11 – 500 Giżycko

2 147 000,00

Zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

72 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

 

6

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7

16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18

16 – 400 Suwałki

3 372 660,00

Zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

1 osobę bezrobotną

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia


Streszczenie złożonych ofert na zadanie nr 2
Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

542 430,00zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

- 2 osoby bezrobotne

- Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

2

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19 – 500 Gołdap

755220 zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

3

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7

16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18

16 – 400 Suwałki

711 391,35

Zł brutto

30.12.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

1 osobę bezrobotną

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

 

Streszczenie złożonych ofert na zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Termin gwarancji

Kryterium społeczne

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

1 164 810,00zł brutto

28.02.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80 miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

- 2 osoby bezrobotne

- Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

- Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

2

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19 – 500 Gołdap

816 720,00

 zł brutto

28.02.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 80miesięczna gwarancja  za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczona od dnia odbioru końcowego

2 osoby bezrobotne

Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne

Przynajmniej 2 osoby do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Przynajmniej 2 osoby po ukończeniu 50. roku życia posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 3 lis 2017 13:47
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2017 13:49
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14509 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 1 na rozbudowę oczyszczalni ścieków
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 wrz 2017 13:00
Data opublikowania: poniedziałek, 25 wrz 2017 13:02
Data edycji: wtorek, 26 wrz 2017 10:01
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14880 razy
Ilość edycji: 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę SUW w Gminie Orzysz
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 wrz 2017 12:58
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2017 13:01
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 15096 razy

Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa SUW w Gminie Orzysz

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

 

Ogłoszenie nr 575684-N-2017 z dnia 2017-08-25 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. : Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę SUW w Gminie Orzysz.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 790155073, ul. Wyzwolenia   5 , 12-250  Orzysz , woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 423 70 16 , 693 420 501, e-mail zamowieniaab@wp.pl, grzegorz.sobotka@zukorzysz.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zuk.orzysz.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.zuk.orzysz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.zuk.orzysz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Tymczasowa siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o. o. Ul. Wojska Polskiego 17d 12-250 Orzysz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę SUW w Gminie Orzysz.
Numer referencyjny: ZP 1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę SUW w Gminie Orzysz. Opracowana dokumentacja będzie wykorzystana do aplikacji środków zewnętrznych. Na dokumentację projektową składa się: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

II.5) Główny kod CPV: 71300000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Jest to najdłuższy dopuszczalny termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części 1 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji instalacyjnej w zakresie – sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania posiadającym doświadczanie w wykonaniu minimum dwóch projektów budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. Dla części 2 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji instalacyjnej w zakresie – sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania posiadającym doświadczanie w wykonaniu minimum dwóch projektów budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. Wykazanie warunku zdolności technicznej lub zawodowej musi nastąpić odrębnie dla każdej z części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: • Dla części 1 – 2 500 złotych ( słownie dwa tysiące pięćset złotych) • Dla części 2 – 2 000 złotych (słownie dwa tysiące złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
doświadczenie projektanta 30,00
Termin realizacji 10,00
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania; 2) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia; 3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia zgłoszenia uwag do przekazanego przedmiotu zamówienia; 4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia naniesienia zgłoszonych uwag do przekazanego przedmiotu zamówienia; 5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 6) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia prac przez Znamawiającego; 8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przedłużającej się oceny wniosku o dofinansowanie; 9) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zmiany harmonogramu ogłaszania konkursów, w tym zmiany terminu ogłoszenia konkursu; 10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość prac; 11) zmiany osób odpowiedzialnych za realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 12) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 13) zmiana podwykonawców usług w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; 14) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT; 15) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 16) zmian personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 17) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 18) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze; 19) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia; 20) zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia; 21) zmiana sposobu płatności w związku ze zmianą terminu realizacji, zmianą zakresu płatności, zmianą wysokości transz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dokumentacja projektowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Zakres prac projektowych ma obejmować zmianę aranżacji istniejącego układu technologicznego i jego uproszczenie mające na celu ułatwienie eksploatacji obiektu. W tym celu przewiduje się, że na terenie oczyszczalni – cześć w m. Orzysz pozostanie jedynie krata rzadka oraz pompownia ścieków. Pozostałe procesy oczyszczania przebiegały będą na terenie części oczyszczalni - Mikosze. W celu uproszczenia układu przewiduje się budowę stacji mechanicznego podczyszczania ścieków oraz likwidację osadników wstępnych. Zakłada się wyburzenie istniejących osadników wtórnych i budowę w tym miejscu dwóch osadników wtórnych radialnych. b) Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienie bilansu ilościowo-jakościowego ścieków przed rozpoczęciem prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00
doświadczenie projektanta 30,00
termin realizacji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dokumentacja projektowa na rozbudowę SUW w Gminie Orzysz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac projektowych ma obejmować: modernizację budynku SUW, wymianę pomp głębinowych , wymianę instalacji technologicznej, automatykę stacji wodociągowej, budowę zbiorników retencyjnych, zaprojektowanie dróg i placów wewnętrznych wraz z ogrodzeniem, modernizację zbiorników ciśnieniowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00
doświadczenie projektanta 30,00
termin realizacji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

 
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 sie 2017 16:10
Data opublikowania: piątek, 25 sie 2017 16:15
Data edycji: czwartek, 31 sie 2017 13:54
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 15998 razy
Ilość edycji: 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ

Informuję, że w procedurze prowadzonej w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie
z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ WRAZZ PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ
zostały złożone
3 oferty,  w tym 1 podlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Olsztynie Ul. Dąbrowszczaków 21 10 – 540 Olsztyn, która zaoferowała 1,50 punkty procentowe marży w stosunku rocznym

Streszczenie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena

1

Warmińsko – Mazurski

Bank Spółdzielczy z siedziba w Piszu

Ul. Gizewiusza 2A

Oddział w Orzyszu

12 – 250 Orzysz

Ul. Giżycka 3A

63,89 pkt.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Olsztynie

Ul. Dąbrowszczaków 21

10 – 540 Olsztyn

100 pkt

Data powstania: środa, 12 lip 2017 11:29
Data opublikowania: środa, 12 lip 2017 11:31
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 15640 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz , w wyznaczonym terminie zostało złożonych 6 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT  Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19 – 500 Gołdap za cenę  –2 398 500,00  brutto.

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

51,95 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

89,95 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wodę „Wodrol – Olsztyn” w Dywitach SP.
 z o.o. Ul. Spółdzielcza 23; 11 001 Dywity

48,27 pkt.

32,00 pkt.

5,00 pkt.

85,27 pkt.

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

53,71 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

93,71 pkt.

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Józef Gajek

Nowa Wieś Ełcka

Kard. Wyszyńskiego 12;  19 – 300 Ełk

50,65 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

88,65 pkt.

5

masz-bud Kudyk

Ul. Przemysłowa 3; 11 – 500 Giżycko

60,00 pkt.

16,00 pkt.

2,00 pkt.

78,00 pkt.

6

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7; 16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18; 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lis 2017 14:11
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 14:13
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14051 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w Zadaniu nr 1 - Budowa wodociągu i kanalizacji Sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz

Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
 w Zadaniu nr 1  - Budowa wodociągu i kanalizacji Sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz w wyznaczonym terminie zostało złożonych  9 ofert, w tym 5 podlegające odrzuceniu, a 1 wykonawca wykluczeniu .

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018r poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PBO Kazimierz Karwowski Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap  za cenę  –1 697 400,00 zł brutto

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Termin realizacji – 20 %

Warunki płatności – 20%

Łączna punktacja  

1

PBO Kazimierz Karwowski

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

100,00 pkt.

2

KONSORCJUM:

Lider:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe UNIROL

Dorota Kulikowska

Ul. Robotnicza 6

19 – 200 Grajewo

Członek:

DRYLBUD Usługi sanitarne i budowlane Robert Dryl

Ul. Leśna 25

18 – 106 Turośń Kościelna

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

3

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ „WODROL – OLSZTYN”

W DYWITACH Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23

11 – 001 Dywity

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C,16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

5

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19- 500 Gołdap

58,05 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

99,05 pkt.

6

ZAKŁAD USŁUG WODNO – MELIORACYJNYCH SP.J.

W. Olszewski; D. Zagożdżon

Nowe Gizewo 9

12 – 100 Szczytno

57,83 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

97,83 pkt.

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RABA

l. Radziej, R. G. Bartoszewicz Sp. J.
ul. Kolejowa nr 10
16 – 420 Raczki

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

8.

Masz-bud KUDYK

Ul. Przemysłowa 3

11 – 500 Giżycko

Wykluczenie na podstawie  art. 24. ust. 1 pkt.  12 PZP  oraz odrzucenie podlegają Państwo wykluczeniu, a oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 PZP

9

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji „PEKUM” Sp. z o.o.

Lubelska 37, 10 – 408 Olsztyn

48,70 pkt.

10,00 pkt.

20,00 pkt.

78,70 pkt.

 

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postponowania nie unieważniono.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 2 sie 2019 12:35
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2019 12:37
Data edycji: piątek, 2 sie 2019 12:42
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 6386 razy
Ilość edycji: 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w Zadaniu nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy – gmina Orzysz

Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
 w Zadaniu nr 3  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy – gmina Orzysz w wyznaczonym terminie zostało złożonych  11 ofert, w tym 7 podlegających odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu .

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018r poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PBO Kazimierz Karwowski Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap  za cenę  –525 210,00 zł brutto

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Termin realizacji – 20%

Warunki płatności- 20%

SUMA  

1

PBO Kazimierz Karwowski

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

100,00 pkt.

2

DSE-PRODUKCJA HANDEL USŁUGI

Robert Wołosiewicz

Ul. Rezydencka 32

Porosły

16 – 070 Choroszcz

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

3

KONSORCJUM:

Lider:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska

Ul. Robotnicza 6

19 – 200 Grajewo

Członek:

DRYLBUD Usługi sanitarne i budowlane Robert Dryl

Ul. Leśna 25

18 – 106 Turośń Kościelna

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ „WODROL – OLSZTYN”

W DYWITACH Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11 – 001 Dywity

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C, 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

6

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19- 500 Gołdap

46,07 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

86,07 pkt.

7

Pracownia Usług Inżynierskich

Przygoda Tomasz

Ul. M. Konopnickiej 6/3

12 – 200 Pisz

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

8

ZAKŁAD USŁUG WODNO – MELIORACYJNYCH SP.J.

W. Olszewski; D. Zagożdżon

Nowe Gizewo 9

12 – 100 Szczytno

57,68 pkt.

20,00

20,00

97,68

9

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RABA

l. Radziej, R. G. Bartoszewicz Sp. J.
ul. Kolejowa nr 10
16 – 420 Raczki

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

10

Masz-bud KUDYK

Ul. Przemysłowa 3

11 – 500 Giżycko

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

11

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji „PEKUM” Sp. z o.o.

Lubelska 37,
10 – 408 Olsztyn

32,08 pkt.

10,00 pkt.

20,00 pkt.

62,08 pkt.

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postponowania nie unieważniono.

Z postępowania na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP odrzucono 7 ofert.

 

Data powstania: poniedziałek, 22 lip 2019 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2019 15:00
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 6671 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz

UWAGA zmiana terminu składania ofert na 07 czerwca 2019r. g. 10:00Ogłoszenie nr 544427-N-2019 z dnia 2019-05-07 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.05.02.00-28-0024/18 finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu: „Kontynuacja MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich – ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 79015507300000, ul. Wyzwolenia   5 , 12-250  Orzysz , woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 423 70 16 , 693 420 501, e-mail zamowieniaab@wp.pl, grzegorz.sobotka@zukorzysz.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.zuk.orzysz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 12-250 Orzysz Ul. Wojska Polskiego 5


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz
Numer referencyjny: ZP 2/4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 3495 m, kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości 1981,90m, kanalizacji tłocznej o łącznie długości 2912,70m, przepompowni lokalnych 9 szt. przepompowni sieciowych – 5 szt., przepompowni przydomowych – 8 szt. oraz odtworzenie nawierzchni chodników, dróg i parkingów

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232423-3

45311200-2

45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji jest jednym z kryteriów

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c.1 Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem dla części 1, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż: - 400 000 zł brutto. c.2 Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem dla części 2, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż: - 1 000 000,00 zł brutto. c.3 Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem dla części 3, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż: - 500 000, 00 zł brutto. c.4 Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części c.5 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalizacji instalacyjnej w zakresie – sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Osoba posiadająca powyższe kwalifikacje, o których mowa wyżej, zostanie przez wykonawcę wyznaczona do pełnienie funkcji kierownika budow. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Dla zadania nr 1 – 10 000,00 złotych, (słownie: dziesięć tysięcy złotych); Dla zadania nr 2 - 10 000,00 złotych, (słownie: dziesięć tysięcy złotych); Dla zadania nr 3 – 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) w zakresie zmiany terminu i/lub w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania; b) w zakresie zmiany terminu i/lub w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na realizację zamówienia. c) w zakresie zmiany terminu w związku z przedłużającej się procedurą administracyjną związaną z uzyskaniem pozwalania na budowę/użytkowania. d) w zakresie zmiany terminu, zakresu robót oraz wysokości wynagrodzenia w przypadku zmian zakresu zamówienia w stosunku do pierwotnych założeń zwartych w dokumentacji projekotwej. e) w zakresie zmiany terminu, zakresu robót w związku z działaniem osób trzecich lub organów władzy publicznej, których działania spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; f) w zakresie zmiany terminu w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; g) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych). h) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP. i) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia przeszkody podziemnej lub przeszkody prawnej powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej. j) w zakresie zmiany terminu w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, k) w zakresie zmiany terminu w przypadku wykonania robót zamiennych, l) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, m) w zakresie zmiany terminu w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. n) w zakresie ograniczenia zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia o) w zakresie zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. p) w zakresie zapisów umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; q) w zakresie zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; r) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, . Zakres zmiany obejmuje jedynie zmianę wynagrodzenia o wskaźnik zmiany stawki podatku VAT. s) w zakresie zapisów umowy w przypadku zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, poprzez podanie nowych danych. t) W zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w PFU/dokumentacji projektowej, u) w zakresie zmiany terminu, zakresu robót oraz wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje. v) w zakresie zakresu robót i/lub sposobu ich wykonania w przypadku wystąpienia okoliczności, w trakcie prowadzenia robót, dopuszczenia się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: • zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, • rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, • projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, • zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych. 3) Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1 lit „a” –„m” i „u” muszą być udokumentowane stosownymi informacjami niezależnych organów lub/i protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz projektanta i zaakceptowane przez zamawiającego. 4) W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa wodociągu i kanalizacji Sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 2568m, kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości 1103 m, kanalizacji tłocznej o łącznie długości 1508 m, przepompowni lokalnych 9 szt. przepompowni sieciowych – 3 szt., oraz odtworzenie nawierzchni chodników, dróg i parkingów. 2) Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy do posesji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45311200-2, 45232423-3, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do plaży Miejskiej przy ul. Leśnej w Orzyszu z przepompownią ściekową oraz wewnętrzną instalacją ENN

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 927 m, kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości 486,50 m, kanalizacji tłocznej o łącznie długości 173,50 m, przepompowni sieciowych – 1 szt., oraz odtworzenie nawierzchni chodników, dróg i parkingów. 2) Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy do posesji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45311200-2, 45233220-7, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gądy – gmina Orzysz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości 392,40m, kanalizacji tłocznej o łącznie długości 1231,20m, przepompowni lokalnych 9 szt. przepompowni sieciowych – 1 szt., przepompowni przydomowych – 8 szt. oraz odtworzenie nawierzchni chodników, dróg i parkingów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45311200-2, 45233220-7, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

20,00

termin realizacji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 maj 2019 11:34
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2019 11:44
Data edycji: poniedziałek, 20 maj 2019 14:36
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13176 razy
Ilość edycji: 5

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

na budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 5 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986), zwanej dalej PZP

 

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym  na budowę
8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 5 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP dokonuje unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Data powstania: piątek, 16 lis 2018 12:14
Data opublikowania: piątek, 16 lis 2018 12:18
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13159 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych, w wyznaczonym terminie zostały złożone 4 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ARMATURA DOBROWOLSKI 
ul. Towarowa 5 Sklep Hydrauliczno  – Elektryczny 10 – 416 Olsztyn  ODDZIAŁ PISZ Ul. Gdańska 16L; 12 – 200 Pisz  za cenę  –101 309,15 zł brutto

 

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

 

Streszczenie złożonych ofert.

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

Czas dostawy 40%

SUMA

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DOM spółka jawna

Ul. Ełcka 25

12 – 250 Orzysz

Oferta odrzucona

2.

ARMATURA DOBROWOLSKI
Sklep Hydrauliczno  – Elektryczny
 ul. Towarowa 5

10 – 416 Olsztyn

ODDZIAŁ PISZ

Ul. Gdańska 16L; 12 – 200 Pisz

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

3.

Sklep Hydrauliczno – Elektryczny

Instalatorstwo Sanitarne i wodne

Adam Borchet

Ul. Ełcka 7/10

12 – 250 Orzysz

35,03 pkt.

10,00 pkt.

45,03 pkt.

4.

OKOŃ Grup

Rafał Okuniewski

Ul. Giżycka 13

12 – 250 Orzysz

49,48 pkt.

40,00 pkt.

89,48 pkt.

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postponowania nie unieważniono.

Data powstania: piątek, 23 lut 2018 09:21
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2018 09:22
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 19637 razy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017r poz. 1579) informuję, że Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu  Sp.
 z o.o. na dostawę materiałów budowlanych zamierza przeznaczyć kwotę – 100 000 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty.

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Czas dostawy od zgłoszenia

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DOM spółka jawna

Ul. Ełcka 25

12 – 250 Orzysz

218 234,66
 zł brutto

Do 30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 godzin

 

ARMATURA DOBROWOLSKI
ul. Towarowa 5
Sklep Hydrauliczno  – Elektryczny 10 – 416 Olsztyn

ODDZIAŁ PISZ

Ul. Gdańska 16L; 12 – 200 Pisz

101 309,15 zł brutto

Do 30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 godzin

 

Sklep Hydrauliczno – Elektryczny

Instalatorstwo Sanitarne i wodne

Adam Borchet

Ul. Ełcka 7/10

12 – 220 Orzysz

173 528,95 zł brutto

Do 30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

22 godzin

2

OKOŃ Grup

Rafał Okuniewski

Ul. Giżycka 13

12 – 250 Orzysz

122 844,60
zł brutto

30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 godzin

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 19 lut 2018 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lut 2018 12:50
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13033 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych

Początek formularzaOgłoszenie nr 516780-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. : Dostawa materiałów budowalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 790155073, ul. Wyzwolenia   5 , 12-250  Orzysz , woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 423 70 16 , 693 420 501, e-mail zamowieniaab@wp.pl, grzegorz.sobotka@zukorzysz.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.zuk.orzysz.pl
  Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zuk.orzysz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
W tymczasowej siedzibie Zamawiającego tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowalnych
Numer referencyjny: ZP 2/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

II.5) Główny kod CPV: 44111000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Materiały budowlane
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

czas dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia b) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; c) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. d) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w arkuszu wyceny oferty, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, e) pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji o takiej samej lub zbliżonej cenie, f) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; g) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; h) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, , w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT. i) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych. j) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje. 3) W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 lut 2018 17:51
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2018 17:54
Data edycji: poniedziałek, 12 lut 2018 12:43
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13410 razy
Ilość edycji: 3

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

na dostawę materiałów budowlanych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP dokonuje unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż oferta z najniższą ceną – 291 281,38  zł brutto złożona przez OKOŃ Grup Rafał Okuniewski; Ul. Giżycka 13; 12 – 250 Orzysz przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 147 600 zł brutto zł brutto, jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Data powstania: czwartek, 8 lut 2018 10:37
Data opublikowania: czwartek, 8 lut 2018 10:38
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13116 razy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017r poz. 1579) informuję, że Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu  Sp.
 z o.o. na dostawę materiałów budowlanych zamierza przeznaczyć kwotę – 147 600 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty.

 

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Czas dostawy od zgłoszenia

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DOM spółka jawna

Ul. Ełcka 25

12 – 250 Orzysz


 198 791,76 zł brutto

__________

__________

__________

2

OKOŃ Grup

Rafał Okuniewski

Ul. Giżycka 13

12 – 250 Orzysz


291 281,38
zł brutto

30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 godzin

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Data powstania: czwartek, 1 lut 2018 11:36
Data opublikowania: czwartek, 1 lut 2018 11:39
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13431 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 2 Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka, w wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi; Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap 19 – 500 Gołdap za cenę  – 542 430,00 zł brutto.

 

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

 

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

32,00 pkt.

4,00 pkt.

96,00 pkt.

2

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

43,09 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

83,09 pkt.

3

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7; 16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18; 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

 

Data powstania: piątek, 8 gru 2017 09:59
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2017 10:01
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13624 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 2 Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka, w wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi; Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap 19 – 500 Gołdap za cenę  – 542 430,00 zł brutto.

 

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

 

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

32,00 pkt.

4,00 pkt.

96,00 pkt.

2

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

43,09 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

83,09 pkt.

3

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7; 16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18; 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 gru 2017 09:46
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2017 09:47
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13630 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz , w wyznaczonym terminie zostało złożonych 6 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r poz. 1579) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT  Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19 – 500 Gołdap za cenę  –2 398 500,00  brutto.

 

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

 

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

51,95 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

89,95 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wodę „Wodrol – Olsztyn” w Dywitach SP.
 z o.o. Ul. Spółdzielcza 23; 11 001 Dywity

48,27 pkt.

32,00 pkt.

5,00 pkt.

85,27 pkt.

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

53,71 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

93,71 pkt.

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Józef Gajek

Nowa Wieś Ełcka

Kard. Wyszyńskiego 12;  19 – 300 Ełk

50,65 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

88,65 pkt.

5

masz-bud Kudyk

Ul. Przemysłowa 3; 11 – 500 Giżycko

60,00 pkt.

16,00 pkt.

2,00 pkt.

78,00 pkt.

6

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7; 16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18; 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

 

Data powstania: piątek, 10 lis 2017 14:31
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 14:35
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 14165 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lis 2017 14:19
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 14:21
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14019 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz , w wyznaczonym terminie zostało złożonych 6 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT  Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19 – 500 Gołdap za cenę  –2 398 500,00  brutto.

 

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

 

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

51,95 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

89,95 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wodę „Wodrol – Olsztyn” w Dywitach SP.
 z o.o. Ul. Spółdzielcza 23; 11 001 Dywity

48,27 pkt.

32,00 pkt.

5,00 pkt.

85,27 pkt.

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

53,71 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

93,71 pkt.

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Józef Gajek

Nowa Wieś Ełcka

Kard. Wyszyńskiego 12;  19 – 300 Ełk

50,65 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

88,65 pkt.

5

masz-bud Kudyk

Ul. Przemysłowa 3; 11 – 500 Giżycko

60,00 pkt.

16,00 pkt.

2,00 pkt.

78,00 pkt.

6

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7; 16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18; 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lis 2017 14:15
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 14:18
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14017 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 3 - Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na część 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz, w wyznaczonym terminie zostały złożone 2 oferty, w tym żaden wykonawca nie podlegający wykluczeniu i żadna nie  oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT  Ryszard Pawlukanis Ul. Suwalska 16 19 – 500 Gołdap za cenę  –816 720,00,00  brutto.

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

42,07 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

80,07 pkt.

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lis 2017 13:31
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 13:35
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13996 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na część 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz , w wyznaczonym terminie zostało złożonych 6 oferty, w tym żaden wykonawca nie  podlegający wykluczeniu i 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT  Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19 – 500 Gołdap za cenę  – 2 398 500,00  brutto.

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

Streszczenie złożonych ofert.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

kryterium cena 60%

okres gwarancji – 32%

Aspekty społeczne – zatrudnienie – 8%

SUMA

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Karwowski – Lipa spółka jawna w Gołdapi

Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap

51,95 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

89,95 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wodę „Wodrol – Olsztyn” w Dywitach SP.
 z o.o. Ul. Spółdzielcza 23; 11 001 Dywity

48,27 pkt.

32,00 pkt.

5,00 pkt.

85,27 pkt.

3

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT

Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16; 19 – 500 Gołdap

53,71 pkt.

32,00 pkt.

8,00 pkt.

93,71 pkt.

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Józef Gajek

Nowa Wieś Ełcka

Kard. Wyszyńskiego 12;  19 – 300 Ełk

50,65 pkt.

32,00 pkt.

6,00 pkt.

88,65 pkt.

5

masz-bud Kudyk

Ul. Przemysłowa 3; 11 – 500 Giżycko

60,00 pkt.

16,00 pkt.

2,00 pkt.

78,00 pkt.

6

KONSORCJUM:

LIDER:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7; 16 400 Suwałki

Członek:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o.

Ul. Noniewicza 85c lok. 18; 16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lis 2017 13:28
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 13:31
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13971 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA OFERT 03.11.2017!

Ogłoszenie nr 599978-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówko gmina Orzysz.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00009-65150-UM1400087/16 z dnia 12 czerwca 2017r. dotycząca projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 790155073, ul. Wyzwolenia   5 , 12-250  Orzysz , woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 423 70 16 , 693 420 501, e-mail zamowieniaab@wp.pl, grzegorz.sobotka@zukorzysz.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.zuk.orzysz.pl
  Adres profilu nabywcy: Nie Dotyczy
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Dotyczy
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.zuk.orzysz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.zuk.orzysz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemny
Adres:
Tymczasowa siedzibie Zamawiającego tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU Sp .z o.o. Ul. Wojska Polskiego 5; 12-250 Orzysz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówko gmina Orzysz.
Numer referencyjny: ZP 2/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 4862,50 m i kanalizacyjnej o łącznej długości 5 694,90 m, przepompowni strefowych – 4 szt., przepompowni przydomowych – 9 szt., stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem, oczyszczalni ścieków. 2) Zamówienie zostało podzielone na 3 części. a) Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówno w gminie Orzysz. b) Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka c) Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

43232423-3

45252127-4

45311200-2

45232430-5

45311200-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówno w gminie Orzysz. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż: - 700 000,00zł brutto. Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości robót nie mniejszej niż: - 200 000,00zł brutto. Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji stacji uzdatniania robót o wartości robót nie mniejszej niż: - 300 000,00zł brutto. Dla wszystkich zadań: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalizacji instalacyjnej w zakresie – sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Osoba posiadająca powyższe kwalifikacje, o których mowa wyżej, zostanie przez wykonawcę wyznaczona do wykonania dokumentacji projektowej. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Dla zadania nr 1 - 40 000,00 złotych, (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); Dla zadania nr 2 - 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych); Dla zadania nr 3 – 12 000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

32,00

Aspekty społeczne - zatrudnienie

8,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania; b) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia c) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; e) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych). f) zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP. g) wystąpią przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej. h) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, i) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych, j) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, k) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. l) ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia. m) zmianę zaoferowanych w kosztorysie ofertowym urządzeń w przypadku niedostępności ich na rynku, z zastrzeżeniem że oferowane nowe urządzania musza posiadać paramenty przynajmniej takie same jak wcześniej oferowanych urządzeń lub lepsze. n) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. o) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; p) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; q) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, , w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT. r) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych. s) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych t) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, u) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje. v) zmiana formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP; w) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: • zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, • rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, • projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, • zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówno w gminie Orzysz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o łącznej długości 5 694,90 m oraz wodociągu o łącznej długości 4 862,50 m wraz z odcinakami sieci do posesji położonych wzdłuż projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej i wodociągu. W ramach zamówienia wykonane zostaną przepompownie sieciowe i lokalne dla kanalizacji ciśnieniowej. 2) Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy do posesji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

32,00

aspekty społeczne - zatrudnienie

8,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oczyszczani biologicznej z osadem czynnym. W zakres robót wchodzi: a) wykonanie zbiorników żelbetowych; b) przewodów między obiektowych; c) wykonanie dróg z kostki betonowej na terenie oczyszczalni; d) wykonanie ogrodzenia; e) wykonanie oświetlania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

32,00

aspekty społeczne - zatrudnienie

8,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji uzdatniana wody wraz z ujęciem oraz zagospodarowaniem terenu. W zakres robót wchodzi: a) budowę budynku SUW wraz z instalacją technologiczną do uzdatniania wody; b) wykonanie ujęcia wody; c) budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 50 m3; d) wykonanie przewodów między obiektowych; e) wykonanie dróg z kostki betonowej na terenie SUW; f) wykonanie ogrodzenia; g) wykonanie oświetlania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232430-5, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-02-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

60,00

okres gwarancji

32,00

aspekty społeczne - zatrudnienie

8,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 10 paź 2017 13:19
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2017 21:56
Data edycji: piątek, 13 paź 2017 08:19
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 16042 razy
Ilość edycji: 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na część 2 na rozbudowę SUW w Gminie Orzysz
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 16:06
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 16:09
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14836 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW Z PROW 2014-2020 PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ

Orzysz, 2017-07-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓLKA GMINY W ORZYSZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12-250 ORZYSZ, UL. WYZWOLENIA 5 NIP 849 000 80 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ
Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ

Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt. 3 lit „ ja” ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.)

 

 1. Zamawiający:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

12-250 ORZYSZ

 1. WYZWOLENIA 5

NIP 849 000 80 29

REGON 790155073

KRS 0000019760

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości
   5 000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności na inwestycję dot. budowy oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Dąbrówka na terenie działek o numerach ew. 12/5, 71, 73/3, 73/4, 78, 75, 60, 83/1, 12/2, 70, 68/8, 86, 87, 89, 90, 91, 88, 237, 238, 242, 243, 245, 246/2, 68/3, 62, 65, 64, 63, 59, 57/1, 66, 67, 139/1, 140/3, 140/1, 140/4, 266, 195, 196/2, 196/5, 196/6, 196/7, 197/2, 197/1, 198/2, 194, 199, 204, 205/2, 226, 225, 224, 223/4, 222, 221, 220, 218/3, 218/6, 218/1, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 206, 208, 209, 210/1, 202, 211/1, 213, 214, 216, 215/2, 149, 265, 258/1, 180, 183, 184, 260/1, 258/3, 260/2, 261, 192, 193, 262/2, 181, 182 obręb geodezyjny Dąbrówka.
  2. Forma kredytu – kredyt złotówkowy, raty równe.
  3. Uruchomienie kredytu nastąpi w 5 (pięciu) transzach w następujących kwotach i terminach:

I transza 1.000.000,00 zł w terminie do 30-08-2017r.

II transza 1.000.000,00 zł w terminie do 31-12-2017r.

III transza 1.000.000,00 zł w terminie do 31-03-2018r.

IV transza 1.000.000,00 w terminie do 31-06-2018r.

V transza 1.000.000,00 w terminie do 30-09-2018r.

 1. Okres kredytowania - 15 lat tj. 2032r.
 2. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpi w 01-04-2020r.
 3. Spłata kredytu zgodnie z ustalonym po wyborze wykonawcy harmonogramem spłat całości udzielonego kredytu.
 4. Zabezpieczenie kredytu – zostanie ustalone z wybranym wykonawcą.
 5. Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł.
 6. Zamawiający wykorzystywać będzie kredyt w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz zmiany harmonogramu spłat bez prowizji i opłat przy zachowaniu siedmiodniowego okresu wcześniejszego powiadomienia.
 8. Uruchomienie transz kredytu nastąpi na podstawie złożonych przez Zamawiającego pisemnych dyspozycji, w których Zamawiający określi termin uruchomienia, uruchomienie transz kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków z rachunku kredytowego na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 5 dni roboczych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji i opłat:
 • za przyznanie kredytu,
 • za uruchomienie kredytu,
 • od zmian warunków zawartej umowy, w tym zmiany harmonogramu spłat.
 1. Całkowity koszt kredytu stanowią odsetki plus marża Wykonawcy.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości założenia rachunku do obsługi kredytu.
 3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą wykonywane jedynie w złotych polskich /PLN/.
 4. Wysokość stopy procentowej podanej w ofercie obowiązywać będzie w całym okresie obowiązywania umowy i podlegać będzie zmianom wg średniego WIBOR 3M.
 5. Odsetki naliczone przez Bank od kwoty wykorzystanego kredytu są płatne w okresach miesięcznych, licząc od dnia uruchomienia kredytu. Naliczenie odsetek dokonuje się na dzień poprzedzający termin ich płatności. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznanych ustawowo za wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie płatności ostatniej raty kredytu.
 6. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, zaś rok 365 dni.
 7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w terminie do ostatniego dnia trwania umowy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty, a także możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres faktycznego wykorzystania.
 9. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaciągniętego kredytu i opinii jego obsługi odbywało się będzie bez opłat i prowizji.
 10. Strony zgodnie przyjmują, że w zakresie nie wynikającym z warunków przeprowadzonego zapytania ofertowego, zastosowanie mają regulacje powszechnie obowiązujące klientów Banku.
 11. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Banku wynikających
  z niniejszej umowy na osoby trzecie.
 12. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 13. Do wyliczenia oprocentowania należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 30-06-2017r.
 14. Kod CPV: 66100000-1

 

 • Termin wykonania zamówienia: od 01-08-2017r. do 31-07-2032r.

(Powyższy termin jest terminem ostatecznym, czyli po wszelkich uzgodnieniach oraz uwagach Zamawiającego).

 

IV.                Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne zezwolenie.

 

 1. Sposób obliczenia ceny

Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są według zmiennej stawki WIBOR 3M liczonej jako średnia arytmetyczna stawek obowiązujących od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca powiększonej o ………… punkty procentowe w stosunku rocznym. W dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu Strony ustalają na ……..% w stosunku rocznym (WIBOR + marża w wysokości …….. punktów procentowych).

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w oparciu o formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).
 3. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 4. Wykonawca w treści oferty winien określić łączny koszt usługi – cena zł brutto,
  w tym podatek VAT (obowiązująca stawka podatku oraz wynikająca z podanej kwoty wartość tego podatku)
 5. Do oferty należy dołączyć:
 6. pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji wykonawcy.
 7. zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

do dnia 11-07-2017r. do godz. 14.00

 

 • Osoby do kontaktu:

Magdalena Oświęcimko      –             tel.         87 4237 016,

e-mail: magdalena.oswiecimko@zukorzysz.pl


 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:

 

Punty procentowe marży w stosunku rocznym (waga 100 %) - od 0 - 100 pkt., wysokość marży powinna uwzględnić wszystkie koszty kredytu,

 

Metodologia obliczania pkt. = (marża najniższa /marża oferowana) *100 pkt

 

Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

 

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wszelkie niezbędne dokumenty finansowe Spółki zostaną udostępnione zainteresowanym oferentom na ich prośbę.
 3. Szczegóły uruchomienia kredytu zostaną ustalone z kredytodawcą.
 4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez zamawiającego.

 

XI.                Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

 1. Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia,
 2. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi,
 3. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego,
 4. Odstąpienia Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Spółki.

 

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :

 1. Nie wpłynęła żadna ważna oferta;
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 • Załączniki
 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Informacje dotyczące zakresu inwestycji.
 3. Dokumenty finansowe Spółki za 3 ostatnie lata obrotowe.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 lip 2017 07:05
Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2017 10:37
Data edycji: wtorek, 4 lip 2017 13:38
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 16044 razy
Ilość edycji: 1