Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe "Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy". Numer Postępowania 1/12/2022/PUK; Nr referencyjny 2022/S 246-713140, Identyfikator postępowania ezamowienia.gov.pl ocds-148610-8dda4741-8107-11ed-94da-6ae0fe5e7159

"Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy". Numer Postępowania 1/12/2022/PUK; Nr referencyjny 2022/S 246-713140, Identyfikator postępowania ezamowienia.gov.pl ocds-148610-2a1a8f48-64e7-11ed-abdb-a69c1593877c

UWAGA !!! Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o. wyznacza termin, obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 02.01.2023 r. na godzinę 11:00 na ternie kotłowni ul. Michała Kajki 4, 12-250 Orzysz. Firmy biorące udział w poprzedniej wizji są zwolnione z tego obowiązku. Osoba do kontaktu- Robert Toczyński 603 810 413. 

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • budowę budynku ciepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi,
 • budowę magazynu biomasy,
 • budowę przykotłowego magazynu biomasy z podłogą ruchomą,
 • dostawę i montaż dwóch kotłów wodnych o mocy znamionowej 5,0 MW każdy (z ekonomizerami suchymi), opalanych biomasą wraz z układem transportu biomasy i odpopielania kotła (w tym instalacja technologiczno-hydrauliczna kotła, urządzenia automatyki, pomiarów i sterowania, instalacja oczyszczania i odprowadzania spalin) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
 • dostosowanie technologii istniejącej kotłowni do współpracy z projektowaną ciepłownią, w tym m.in. połączenie istniejącego i projektowanego źródła ciepła, dostosowanie pompowni, układu zabezpieczeń, stabilizacji i uzupełniania,
 • zagospodarowanie terenu ciepłowni,
 • przeprowadzenie próby uruchomienia – próba rozruchowa 72-godzinna.
 1. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy

45251250-8     Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Kod uzupełniający:

CB32-7               Opalane drewnem

FD05-1               Na wszystkie pory roku

GA20-4               Konkretna moc

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1a do Specyfikacji.
 2. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 3. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak opisanemu.
 4. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres:
 • 24-ech miesięcy na cały zrealizowany przedmiot umowy

oraz

 • 60-ciu miesięcy na roboty budowlane oraz materiały budowlane, liczony od odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
Data powstania: środa, 21 gru 2022 09:39
Data opublikowania: środa, 21 gru 2022 10:02
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 5197 razy

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe "Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy". Numer Postępowania 2/11/2022/PUK; Nr referencyjny 2021/S 149-398105, Identyfikator postępowania ezamowienia.gov.pl ocds-148610-2a1a8f48-64e7-11ed-abdb-a69c1593877c

"Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy". Numer Postępowania 2/11/2022/PUK; Nr referencyjny 2021/S 194-506466, Identyfikator postępowania ezamowienia.gov.pl ocds-148610-2a1a8f48-64e7-11ed-abdb-a69c1593877c 
 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • budowę budynku ciepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi,
 • budowę magazynu biomasy,
 • budowę przykotłowego magazynu biomasy z podłogą ruchomą,
 • dostawę i montaż dwóch kotłów wodnych o mocy znamionowej 5,0 MW każdy (z ekonomizerami suchymi), opalanych biomasą wraz z układem transportu biomasy i odpopielania kotła (w tym instalacja technologiczno-hydrauliczna kotła, urządzenia automatyki, pomiarów i sterowania, instalacja oczyszczania i odprowadzania spalin) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
 • dostosowanie technologii istniejącej kotłowni do współpracy z projektowaną ciepłownią, w tym m.in. połączenie istniejącego i projektowanego źródła ciepła, dostosowanie pompowni, układu zabezpieczeń, stabilizacji i uzupełniania,
 • zagospodarowanie terenu ciepłowni,
 • przeprowadzenie próby uruchomienia – próba rozruchowa 72-godzinna.
 1. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy

45251250-8     Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Kod uzupełniający:

CB32-7               Opalane drewnem

FD05-1               Na wszystkie pory roku

GA20-4               Konkretna moc

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1a do Specyfikacji.
 2. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 3. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak opisanemu.
 4. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres:
 • 24-ech miesięcy na cały zrealizowany przedmiot umowy

oraz

 • 60-ciu miesięcy na roboty budowlane oraz materiały budowlane, liczony od odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
Data powstania: wtorek, 15 lis 2022 14:57
Data opublikowania: wtorek, 15 lis 2022 15:06
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 5738 razy

„Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji”; Nr referencyjny postępowania 04/2021/ZEC; Nr referencyjny 2021/S 163-429738; Identyfikator postępowania 07845925-033e-4985-bfe0-a7fd79095543

„Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji”; Nr referencyjny postępowania 04/2021/ZEC; Nr referencyjny 2021/S 163-429738; Identyfikator postępowania 07845925-033e-4985-bfe0-a7fd79095543

UWAGA !!!

Orzysz, 2021.08.27

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji”; Nr referencyjny postępowania 04/2021/ZEC; Nr referencyjny 2021/S 163-429738; Identyfikator postępowania 07845925-033e-4985-bfe0-a7fd79095543.

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Spółka gminy w Orzyszu Sp. z o.o. wyznacza termin, obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 01.09.2021 r. na godzinę 11:00 na ternie kotłowni ul. Michała Kajki 4, 12-250 Orzysz. Firmy biorące udział w poprzedniej wizji są zwolnione z tego obowiązku.  Z uwagi na sytuację pandemiczną w wizji może wziąć udział tylko 1 osoba reprezentująca wykonawcę. Osoba do kontaktu- Dariusz Smakosz 603 677 676. 

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowych sieci cieplnej wraz z przyłączami w celu podłączenia nowych odbiorców, a także likwidację źródeł niskiej emisji i budowę węzłów cieplnych.

Zakres zamówienia stanowi realizację na terenach miejskich:

SIECI

ZADANIE I[1]  budowa nowej sieci cieplnej o długości 964,80 mb + modernizacja istniejącej sieci cieplnej w zakresie zwiększenia średnic, o długości 325,60 mb;

ZADANIE III budowa nowej sieci cieplnej długości 2156,10 mb;

ZADANIE IV budowa nowej sieci cieplnej o długości 513,80 mb;

ZADANIE V  modernizacja istniejącej sieci cieplnej o długości 476,40 mb w zakresie zmiany technologii – z kanałowej na rury preizolowane

WĘZŁY - dostawa i montaż 20 węzłów cieplnych

 

 1. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy:

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Kod uzupełniający:

CA07-1                       Izolowane

FD05-1                       Na wszystkie pory roku

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Specyfikacji.
 2. Zakres przedmiotowy zamówienia.

 

SIECI CIEPLNE

Lp.

Rodzaj sieci

Długość [m]

Zakres średnic

1

sieci

3.626,90

2xdn25/90 – 2xdn250/400

2

przyłącza

809,80

2xdn25/90 – 2xdn65/140

 

WĘZŁY CIEPLNE

Lp.

RODZAJ WĘZŁA

Ilość [szt.]

Moc wymiennika [kW]

co

cwu

1

jednofunkcyjny wymiennikowy co

13

25 - 100

-

2

dwufunkcyjny wymiennikowy co + cwu

7

60 - 90

20    - 45

 

 1. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 2. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak opisanemu.
 3. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez okres:
 • 24-ech miesięcy na wszystkie zainstalowane urządzenia, rurociągi, węzły oraz
 • 60-ciu miesięcy na wykonane prace budowlano-montażowe.

 

[1] Podział na zadania zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 sie 2021 10:30
Data opublikowania: czwartek, 26 sie 2021 11:10
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 14070 razy

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe "Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy". Numer Postępowania 5/2021/ZUK; Nr referencyjny 2021/S 194-506466, Identyfikator postępowania 1e16b214-25c5-4989-99fe-b1cf367a617e

Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy. Numer Postępowania 5/2021/ZUK; Nr referencyjny 2021/S 194-506466, Identyfikator postępowania 1e16b214-25c5-4989-99fe-b1cf367a617e

UWAGA !!!

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. wyznacza termin, obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 21.10.2021 r. na godzinę 11:00 na ternie kotłowni ul. Michała Kajki 4, 12-250 Orzysz. Firmy biorące udział w poprzedniej wizji są zwolnione z tego obowiązku.  Z uwagi na sytuację pandemiczną w wizji może wziąć udział tylko 1 osoba reprezentująca wykonawcę. Osoba do kontaktu- Dariusz Smakosz 603 677 676. 

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • budowę budynku ciepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi,
 • budowę magazynu biomasy,
 • budowę przykotłowego magazynu biomasy, z podłogą ruchomą,
 • dostawę i montaż dwóch kotłów wodnych o mocy znamionowej 5,0 MW każdy, opalanych biomasą wraz z układem transportu biomasy i odpopielania kotła (w tym instalacja technologiczno-hydrauliczna kotła, urządzenia automatyki, pomiarów i sterowania, instalacja oczyszczania i odprowadzania spalin) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
 • dostosowanie technologii istniejącej kotłowni do współpracy z projektowaną ciepłownią, w tym m.in. połączenie istniejącego i projektowanego źródła ciepła, dostosowanie pompowni, układu zabezpieczeń, stabilizacji i uzupełniania,
 • zagospodarowanie terenu ciepłowni,
 • przeprowadzenie próby uruchomienia – próba rozruchowa 72-godzinna.
 1. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy

45251250-8     Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Kod uzupełniający:

CB32-7               Opalane drewnem

FD05-1               Na wszystkie pory roku

GA20-4               Konkretna moc

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1a do Specyfikacji.
 2. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 3. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak opisanemu.
 4. Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art.121 pkt.1 ustawy wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę składającego ofertę dostawy i montażu kotłów opalanych biomasą. W pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcą.
 5. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, wymagania wskazane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
 6. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez okres:
 • 24-ech miesięcy na cały zrealizowany przedmiot umowy

oraz

 • 60-ciu miesięcy na roboty budowlane oraz materiały budowlane.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 paź 2021 14:05
Data opublikowania: środa, 6 paź 2021 14:31
Data edycji: wtorek, 23 lis 2021 09:55
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 12318 razy
Ilość edycji: 1