Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w Zadaniu nr 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do plaży Miejskiej przy ul. Leśnej w Orzyszu z przepompownią ściekową oraz wewnętrzną instalacją ENN

Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
 w Zadaniu nr 2  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do plaży Miejskiej przy ul. Leśnej w Orzyszu z przepompownią ściekową oraz wewnętrzną instalacją ENN w wyznaczonym terminie zostało złożonych  7 ofert, w tym 3 podlegające odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu .

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018r poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PBO Kazimierz Karwowski Ul. Polna 2a; 19 – 500 Gołdap  za cenę  –563 340,00 zł brutto

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Termin realizacji – 20 %

Warunki płatności – 20%

Łączna punktacja  

1

PBO Kazimierz Karwowski

Ul. Polna 2a

19 – 500 Gołdap

60,00 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

100,00 pkt.

2

KONSORCJUM:

Lider:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe UNIROL

Dorota Kulikowska

Ul. Robotnicza 6

19 – 200 Grajewo

Członek:

DRYLBUD Usługi sanitarne i budowlane Robert Dryl

Ul. Leśna 25

18 – 106 Turośń Kościelna

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

3

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ „WODROL – OLSZTYN”

W DYWITACH Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23

11 – 001 Dywity

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C,16 – 400 Suwałki

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP

5

PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT Ryszard Pawlukanis

Ul. Suwalska 16

19- 500 Gołdap

51,26 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

91,26 pkt.

6

ZAKŁAD USŁUG WODNO – MELIORACYJNYCH SP.J.

W. Olszewski; D. Zagożdżon

Nowe Gizewo 9

12 – 100 Szczytno

55,35 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

95,35 pkt.

7

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji „PEKUM” Sp. z o.o.

Lubelska 37, 10 – 408 Olsztyn

27,80 pkt.

10,00 pkt.

20,00 pkt.

57,80 pkt.

 

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postponowania nie unieważniono.

Z postępowania na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP odrzucono 3 oferty

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 22 lip 2019 14:53
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2019 14:56
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 319 razy

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ofertowe na opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 unieważnia zapytanie ofertowe na  opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych  Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020, prowadzone w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459), gdyż wpłynęła 1 oferta złożona przez Doradztwo i Finanse Maciej Główka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rodzinnej 23A/3F, która nie została prawidłowo złożona. Nie została podpisana, co jest niezgodni z pkt. VI.2 zapytania ofertowego.

Data powstania: środa, 10 sty 2018 12:13
Data opublikowania: środa, 10 sty 2018 12:21
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 6670 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020.

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 NIP 849 000 80 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych  Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459).

 

 1. Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością                                             

12-250 Orzysz

Ul. Wyzwolenia 5

NIP 849 000 80 29

REGON 790155073

KRS 0000019760

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020.
  2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 • Opracuje taryfy na wodę i ścieki dla Gminy Orzysz na lata 2018 – 2020, obejmujące przynajmniej określenie: grup taryfowych odbiorców usług; rodzaje i wysokość cen i stawek opłat; warunków rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
  i urządzenia pomiarowe, określenie warunków stosowania cen i stawek opłat, określenie standardów usługi; uwzględnienie zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
 • Dokona weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. U.
  z 2017 poz. 328);
 • Opracuje wniosek o zmianę taryfy na wodę i ścieki dla Gminy Orzysz na lata 2018 – 2020;
 • Przygotowanie projektu uchwał wraz z uzasadnieniem do projektów uchwał w sprawie taryf;

 

 1. Dokumenty o których mowa w ust. 2 zapytania Wykonawca przedłoży Zmawiającemu do akceptacji do 02 stycznia 2018r. Ewentualne uwagi Zamawiającego do dokumentacji zostaną zgłoszone w ciągu 2 dni roboczych od ich przedłożenia.
 2. Przedmiot zamówienia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (U. z 2017 poz. 1566 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz.U. z 2017 poz. 328).
 3. Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie dokumenty niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia.
 4. CPV 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.

 

 

 • Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 stycznia 2018r.

 

 • Jest to termin już po zatwierdzeniu przez Zmawiającego.
 • Wykonawca przedłoży projekt dokumentów do akceptacji w terminie do 02 stycznia 2018r.

 

IV.                Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Zamawiający wykluczy wykonawców powiązanych z zamawiającym osobowo i kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

 

 1. Sposób obliczenia ceny
 2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT.
 3. Cenę oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
 4. cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w oparciu o formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).
  2. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
   zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
  3. Wykonawca w treści oferty winien określić łączny koszt usługi – cena zł brutto,
   w tym podatek VAT (obowiązująca stawka podatku oraz wynikająca z podanej kwoty wartość tego podatku)
  4. Do oferty należy dołączyć:
 2. pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji wykonawcy.

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego
tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ do dnia 19-12-2017r. do godz. 10.00

 

 • Osoby do kontaktu:

Magdalena Oświęcimko  –             tel.         693 420 503,

e-mail:     magdalena.oswiecimko@zukorzysz.pl

 

 1. Ocena ofert
 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
 1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
 1. całościowa cena brutto wykonanej usługi (waga 100 %) - od 0 - 100 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,

metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *100 pkt

 1. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów

 

 1. Dodatkowe informacje
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert, ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny, negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
 3. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez zamawiającego.

 

XI.                Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

 1. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi,
 2. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego,
 3. Odstąpienia Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Spółki.

 

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :

 1. Nie wpłynęła żadna ważna oferta;
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 • Załączniki
 1. Wzór formularza ofertowego.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 11 gru 2017 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 11 gru 2017 15:05
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 7779 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie.

Informuję, że w procedurze prowadzonej w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459) prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 na  modernizację przepompowni ścieków w Okartowie została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożona przez HYDRO – MARKO Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139 za cenę 129 765,00 zł brutto.

 

Streszczenie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena 80%

Termin realizacji

SUMA

1

HYDRO – MARKO Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Wojska Polskiego 139

63 – 200 Jarocin

80,00 pkt.

5,00 pkt.

85,00 pkt.

 

Data powstania: wtorek, 14 lis 2017 14:23
Data opublikowania: wtorek, 14 lis 2017 14:37
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 7718 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

Informuję, że w procedurze prowadzonej w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459) oraz zachowaniem zasad konkurencyjności określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 13 stycznia 2017r w sprawie szczegółów warunków  i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej   
( Dz. U . z 2017r poz. 106).

prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 na  pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz zostały złożone 4 oferty,  w tym żadna nie podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożona przez Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk Ul. Królowej Jadwigi 18C/4 11-500 Giżycko za cenę 56 800 zł brutto.

 

Streszczenie złożonych ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena 90%

Termin płatności – 10%

SUMA

1

Biuro Projektów Inżynieryjnych Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Osuchowskiego 15

12 – 100 Szczytno

37,78 pkt.

10 pkt.

47,78 pkt.

2

KONSORCJUM:

1. HANIS Janina Nowakowska

Ul. Urszuli 37, 02 – 419 Warszawa

2. Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek

Ul. Gdańska 47/31;

84 – 230 Rumia

52,16 pkt

10 pkt.

62,16 pkt.

3

Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa

„INSPEC” Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 6

10 – 118 Olsztyn

89,96 pkt.

10 pkt

99,96 pkt.

4

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

 Roman Stańczyk

Ul. Królowej Jadwigi 18C/4

11-500 Giżycko

90 pkt.

10 pkt.

100 pkt.

 

Data powstania: poniedziałek, 6 lis 2017 12:13
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lis 2017 12:14
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 6817 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 24 paź 2017 11:16
Data opublikowania: wtorek, 24 paź 2017 11:19
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 7017 razy


UNIEWAŻNIENIE

zapytania ofertowego na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 unieważnia zapytanie ofertowe na  modernizację przepompowni ścieków w Okartowie prowadzone w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez HYDRO – MARKO Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139 za cenę 137 145,00 zł brutto przewyższa kwotę którą Zmawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 120 540 zł brutto

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 24 paź 2017 10:40
Data opublikowania: wtorek, 24 paź 2017 10:42
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 6858 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 NIP 849 000 80 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie.

Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia przepompowni wraz z ich montażem.
 2. Przepompownia jest podłączona do prądu i posiada zasilanie.
 3. Obecnie na przepompowni funkcjonuje system GPS firmy Hydro Marko, nowy oferowany system musi być kompatybilny z już posiadanym przez Zamawiającego.
 4. Szczegółowy wykaz wyposażania określony został w złączniku nr 2 do zapytania.
 5. Dostarczony sprzęt powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
 6. Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi min 24 miesiąc

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 9 tygodni.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego
tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ do dnia 09-10-2017r. do godz. 10.00

 

Szczegółowe warunki procedury oraz realizacji zamówienia zostały zwarte w zapytaniu ofertowym oraz złącznych do niego.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 09:33
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 09:41
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 7220 razy

UNIEWAŻNIENIE

zapytania ofertowego na modernizację przepompowni ścieków w Okartowie.

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 unieważnia zapytanie ofertowe na  modernizację przepompowni ścieków w Okartowie prowadzone w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459), gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 09:31
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 09:32
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 7140 razy

Ponowne ogłoszenie o dostawie jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

Orzysz, 2017-06-07

ZUK.1211/06/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 EURO, nie mają zastosowania
w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych –
podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r.poz.2164 ze zm.).

 

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. WYZWOLENIA 5

12-250 ORZYSZ

NIP: 849 000 80 29

REGON: 790155073

www.zukorzysz.pl, www.bip.zuk.orzysz.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz
  z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Dane dotyczące samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji                 2016     lub      2017

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Wymagane opcje wyposażenia

1.                   

Liczba miejsc

Minimum 6

2.                   

Kabina

Podwójna

3.                   

Liczba drzwi

4

4.                   

Lakier

bez znaczenia

5.                   

Koła (opony, felgi)

Felgi stalowe lub ze stopu metali lekkich, z ogumieniem letnim

6.                   

Skrzynia biegów

Manualna 5-6 biegowa lub automatyczna (klasyczna)

7.                   

Pojemność silnika

Nie mniej niż 1600 cm³

8.                   

Paliwo

Olej napędowy

9.                   

Moc maksymalna

Nie mniej niż 120 KM

10.               

Zużycie paliwa

średnie (cykl mieszany) max. 10 l/100km

11.               

Poziom emisji spalin

Euro 6

12.               

Rodzaj napędu

Na przednią lub tylną oś

13.               

Hamulce

Odpowiednie do modelu

14.               

ABS, ESP

Wymagane

15.               

Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (z możliwością dezaktywacji)

Wymagane

16.               

System kontroli ciśnienia  w oponach

Nie wymagane

17.               

Szyby termoizolacyjne

Wymagane

18.               

Fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia oparcia i lędźwiową

Wymagany

19.               

Środkowe siedzenie w 1 rzędzie składane
w stolik

Wymagana

20.               

Siedzenia w 2 rzędzie dzielone i składane

Nie wymagane

21.               

Zdalnie sterowany zamek

Wymagany

22.               

Elektrycznie sterowane szyby

Wymagane

23.               

Klimatyzacja

Wymagana –climatronic lub manualna

24.               

Radio AM/FM

Wymagane

25.               

Wspomaganie kierownicy

Wymagane

26.               

Regulacja wysokości kierownicy

Wymagane

27.               

Dodatkowy komplet kół

Nie wymagane,

 

28.               

Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Wymagane

29.               

Gwarancja

Minimum

2 lata  na podzespoły mechaniczne

3 lata na powłokę lakierniczą

5 lat na perforację nadwozia

30.               

Zabudowa – wywrotka trójstronna

Wymagana

31.               

Stelaż z plandeką do wysokości kabiny

Wymagany

32.               

Dodatkowe wyposażenie

Wymagane,

Belka, ostrzegawcza stroboskopowa na dachu kabiny z miejscem na napis ZUK.

33.               

Forma finansowania

Leasing operacyjny

Minimum 5 lat (60 miesięcy)

pierwsza wstępna rata do 15% wartości pojazdu

wraz z ubezpieczeniem OC, AC, NNW

 

 

III. Termin wykonania zamówienia:

 

 1. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 lipca 2017r.

 

 1. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu.

 

 1. Wykaz dokumentów, jakie maja przedstawić Wykonawcy:

 

 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz
  z dokumentacją techniczną oferowanego pojazdu.

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie (biuro@zukorzysz.pl)

 

 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest : Magdalena Chojnowska tel. 730 996 700

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 1. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

 1. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty wskazujące wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenie oferowanego pojazdu (szczegółowa specyfikacja techniczna).

 

VII. Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera):

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

do dnia 12.06.2017r., do godz. 14.00

 

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat,

z dopiskiem Nie otwierać przed 12.06.2017r. przed godz. 14.15”.

 

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Zamawiającego:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

w pokoju Nr 3 o godz. 14.15

 

VIII. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów o sposób oceny oferty:

 

 1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojazdy spełniały, co najmniej parametry wskazane, jako parametry wymagane. Pojazdy, które nie będą spełniały określonych wymagań w zakresie podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Wykonawca nie może zaoferować więcej niż jeden pojazd spełniający parametry wymagane.

 

 1. Poza ceną pojazdu oraz wskazanymi powyżej parametrami zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie brał pod uwagę także:

-koszty finansowania pojazdu tj. leasing,

-ekonomikę pojazdu (średnie spalanie),

-zaoferowane warunki gwarancji,

-prognozowane koszty eksploatacji wynikające z wymagań producenta (przeglądy okresowe, koszty wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych).

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert, zaoferowanego pojazdu lub pojazdu podobnego, o zbliżonych parametrach technicznych.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

 1. Zamawiający przedstawi wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą.

 

 1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie i w sposób ustalony indywidualnie z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.

 

 1. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 lipca 2017r.

 

 1. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu.

 

 1. Zamawiający może w każdej chwili anulować zapytanie.

 

 1. Wykaz załączników:

 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

z dnia 07-06-2017r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

Zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferujemy pojazd:

 

 

…............................................................................................................................................

(należy podać : markę i model)

za kwotę:

 

cena netto …...................................zł;

słownie …..........................................................................................................................................zł,

stawka i wartość podatku VAT …....................tj. …..........................................................................zł;

cenę brutto  …....................................................zł,

słownie …...........................................................................................................................................zł,

 

Koszty leasing operacyjnego:

cena netto …...................................zł;

słownie …..........................................................................................................................................zł,

stawka i wartość podatku VAT …....................tj. …..........................................................................zł;

cenę brutto  …....................................................zł,

słownie …...........................................................................................................................................zł,

 

 

Dane techniczne oferowanego samochodu

 

Dane dotyczące samochodu fabrycznie nowego,

rok produkcji                 2016     lub      2017

 

 

Rodzaj wyposażenia

Wymagane opcje wyposażenia

Spełnia

/nie spełnia kryterium

[wstawić znak - X]

1.         

Liczba miejsc

Minimum 6

 

2.         

Kabina

Podwójna

 

3.         

Liczba drzwi

4

 

4.         

Lakier

bez znaczenia

 

5.         

Koła (opony, felgi)

Felgi stalowe lub ze stopu metali lekkich, z ogumieniem letnim

 

6.         

Skrzynia biegów

Manualna 5-6 biegowa lub automatyczna (klasyczna)

 

7.         

Pojemność silnika

Nie mniej niż 1600 cm³

 

8.         

Paliwo

Olej napędowy

 

9.         

Moc maksymalna

Nie mniej niż 120 KM

 

10.     

Zużycie paliwa

średnie (cykl mieszany) max. 10 l/100km

 

11.     

Poziom emisji spalin

Euro 6

 

12.     

Rodzaj napędu

Na przednią lub tylną oś

 

13.     

Hamulce

Odpowiednie do modelu

 

14.     

ABS, ESP

Wymagane

 

15.     

Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (z możliwością dezaktywacji)

Wymagane

 

16.     

System kontroli ciśnienia  w oponach

Nie wymagane

 

17.     

Szyby termoizolacyjne

Wymagane

 

18.     

Fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia oparcia i lędźwiową

Wymagany

 

19.     

Środkowe siedzenie w 1 rzędzie składane
w stolik

Wymagana

 

20.     

Siedzenia w 2 rzędzie dzielone i składane

Nie wymagane

 

21.     

Zdalnie sterowany zamek

Wymagany

 

22.     

Elektrycznie sterowane szyby

Wymagane

 

23.     

Klimatyzacja

Wymagana –climatronic lub manualna

 

24.     

Radio AM/FM

Wymagane

 

25.     

Wspomaganie kierownicy

Wymagane

 

26.     

Regulacja wysokości kierownicy

Wymagane

 

27.     

Dodatkowy komplet kół

Nie wymagane,

 

 

28.     

Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Wymagane

 

29.     

Gwarancja

Minimum

2 lata  na podzespoły mechaniczne

3 lata na powłokę lakierniczą

5 lat na perforację nadwozia

 

30.     

Zabudowa – wywrotka trójstronna

Wymagana

 

31.     

Stelaż z plandeką do wysokości kabiny

Wymagany

 

32.     

Dodatkowe wyposażenie

Wymagane,

Belka ostrzegawcza stroboskopowa na dachu kabiny z miejscem na napis ZUK.

 

33.     

Forma finansowania

Leasing operacyjny

Minimum 5 lat (60 miesięcy)

pierwsza wstępna rata do 15% wartości pojazdu

wraz z ubezpieczeniem OC, AC, NNW

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty
  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

            Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

…...............................................                                                       …..................................................

                miejscowość i data                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do                                                                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 7 cze 2017 10:56
Data opublikowania: środa, 7 cze 2017 12:09
Data edycji: wtorek, 27 cze 2017 14:24
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 8282 razy
Ilość edycji: 1

Ponowne ogłoszenie o dostawie jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

Orzysz, 2017-05-31

ZUK.1168.05.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 EURO, nie mają zastosowania
w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych –
podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r.poz.2164 ze zm.).

 

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. WYZWOLENIA 5

12-250 ORZYSZ

NIP: 849 000 80 29

REGON: 790155073

www.zukorzysz.pl, www.bip.zuk.orzysz.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz
  z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Dane dotyczące samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji                 2016     lub      2017

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Wymagane opcje wyposażenia

1.                   

Liczba miejsc

Minimum 6

2.                   

Kabina

Podwójna

3.                   

Liczba drzwi

4

4.                   

Lakier

Biały lub pomarańczowy

5.                   

Koła (opony, felgi)

Felgi stalowe lub ze stopu metali lekkich, najmniej 16 cali z ogumieniem letnim i oryginalnymi kołpakami

6.                   

Skrzynia biegów

Manualna 5-6 biegowa

7.                   

Pojemność silnika

Nie mniej niż 1600 cm³

8.                   

Paliwo

Olej napędowy

9.                   

Moc maksymalna

Nie mniej niż 120 KM

10.               

Zużycie paliwa

średnie (cykl mieszany) max. 10 l/100km

11.               

Poziom emisji spalin

Euro 6

12.               

Rodzaj napędu

Na przednią oś

13.               

Hamulce

Tarczowe z przodu i z tyłu,

z przodu wentylowane

14.               

ABS, ESP

Wymagane

15.               

Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (z możliwością dezaktywacji)

Wymagane

16.               

System kontroli ciśnienia  w oponach

Wymagany

17.               

Szyby termoizolacyjne

Wymagane

18.               

Fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia oparcia i lędźwiową

Wymagany

19.               

Środkowe siedzenie w 1 rzędzie składane
w stolik

Wymagana

20.               

Siedzenia w 2 rzędzie dzielone i składane

Wymagana

21.               

Zdalnie sterowany zamek

Wymagany

22.               

Elektrycznie sterowane szyby

Wymagane

23.               

Klimatyzacja

Wymagana -climatronic

24.               

Radio AM/FM

Wymagane

25.               

Wspomaganie kierownicy

Wymagane

26.               

Regulacja wysokości kierownicy

Wymagane

27.               

Dodatkowy komplet kół

Nie wymagane,

felgi stalowe 4 szt. min 15 cali z ogumieniem zimowym i oryginalnymi kołpakami

28.               

Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Wymagane

29.               

Gwarancja

Minimum

2 lata  na podzespoły mechaniczne

3 lata na powłokę lakierniczą

5 lat na perforację nadwozia

30.               

Zabudowa – wywrotka trójstronna

Wymagana

31.               

Stelaż z plandeką do wysokości kabiny

Wymagany

32.               

Dodatkowe wyposażenie

Nie wymagane,

GPS, system multimedialny, poduszki z kompresorem

33.               

Forma finansowania

Leasing operacyjny

Minimum 5 lat (60 miesięcy)

pierwsza wstępna rata do 15% wartości pojazdu

wraz z ubezpieczeniem OC, AC, NNW

 

 

III. Termin wykonania zamówienia:

 

 1. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 lipca 2017r.

 

 1. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu.

 

 1. Wykaz dokumentów, jakie maja przedstawić Wykonawcy:

 

 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz
  z dokumentacją techniczną oferowanego pojazdu.

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie (biuro@zukorzysz.pl)

 

 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest : Magdalena Chojnowska tel. 730 996 700

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 1. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

 1. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty wskazujące wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenie oferowanego pojazdu (szczegółowa specyfikacja techniczna).

 

VII. Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera):

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

do dnia 05.06.2017r., do godz. 14.00

 

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat,

z dopiskiem Nie otwierać przed 05.06.2017r. przed godz. 14.15”.

 

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Zamawiającego:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

w pokoju Nr 3 o godz. 14.15

 

VIII. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów o sposób oceny oferty:

 

 1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojazdy spełniały, co najmniej parametry wskazane, jako parametry wymagane. Pojazdy, które nie będą spełniały określonych wymagań w zakresie podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Wykonawca nie może zaoferować więcej niż jeden pojazd spełniający parametry wymagane.

 

 1. Poza ceną pojazdu oraz wskazanymi powyżej parametrami zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie brał pod uwagę także:

-koszty finansowania pojazdu tj. leasing,

-ekonomikę pojazdu (średnie spalanie),

-zaoferowane warunki gwarancji,

-prognozowane koszty eksploatacji wynikające z wymagań producenta (przeglądy okresowe, koszty wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych).

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert, zaoferowanego pojazdu lub pojazdu podobnego, o zbliżonych parametrach technicznych.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

 1. Zamawiający przedstawi wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą.

 

 1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie i w sposób ustalony indywidualnie z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.

 

 1. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 lipca 2017r.

 

 1. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu.

 

 1. Zamawiający może w każdej chwili anulować zapytanie.

 

 1. Wykaz załączników:

 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

z dnia 31-05-2017r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

Zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferujemy pojazd:

 

 

…............................................................................................................................................

(należy podać : markę i model)

za kwotę:

 

cena netto …...................................zł;

słownie …..........................................................................................................................................zł,

stawka i wartość podatku VAT …....................tj. …..........................................................................zł;

cenę brutto  …....................................................zł,

słownie …...........................................................................................................................................zł,

 

Koszty leasing operacyjnego:

cena netto …...................................zł;

słownie …..........................................................................................................................................zł,

stawka i wartość podatku VAT …....................tj. …..........................................................................zł;

cenę brutto  …....................................................zł,

słownie …...........................................................................................................................................zł,

 

 

Dane techniczne oferowanego samochodu

 

Dane dotyczące samochodu fabrycznie nowego,

rok produkcji                 2016     lub      2017

 

 

Rodzaj wyposażenia

Wymagane opcje wyposażenia

Spełnia

/nie spełnia kryterium

[wstawić znak - X]

1.         

Liczba miejsc

Minimum 6

 

2.         

Kabina

Podwójna

 

3.         

Liczba drzwi

4

 

4.         

Lakier

Biały lub pomarańczowy

 

5.         

Koła (opony, felgi)

Felgi stalowe lub ze stopu metali lekkich, najmniej 16 cali z ogumieniem letnim i oryginalnymi kołpakami

 

6.         

Skrzynia biegów

Manualna 5-6 biegowa

 

7.         

Pojemność silnika

Nie mniej niż 1600 cm³

 

8.         

Paliwo

Olej napędowy

 

9.         

Moc maksymalna

Nie mniej niż 120 KM

 

10.     

Zużycie paliwa

średnie (cykl mieszany) max. 10 l/100km

 

11.     

Poziom emisji spalin

Euro 6

 

12.     

Rodzaj napędu

Na przednią oś

 

13.     

Hamulce

Tarczowe z przodu i z tyłu,

z przodu wentylowane

 

14.     

ABS, ESP

Wymagane

 

15.     

Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (z możliwością dezaktywacji)

Wymagane

 

16.     

System kontroli ciśnienia  w oponach

Wymagany

 

17.     

Szyby termoizolacyjne

Wymagane

 

18.     

Fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia oparcia i lędźwiową

Wymagany

 

19.     

Środkowe siedzenie w 1 rzędzie składane
w stolik

Wymagana

 

20.     

Siedzenia w 2 rzędzie dzielone i składane

Wymagana

 

21.     

Zdalnie sterowany zamek

Wymagany

 

22.     

Elektrycznie sterowane szyby

Wymagane

 

23.     

Klimatyzacja

Wymagana -climatronic

 

24.     

Radio AM/FM

Wymagane

 

25.     

Wspomaganie kierownicy

Wymagane

 

26.     

Regulacja wysokości kierownicy

Wymagane

 

27.     

Dodatkowy komplet kół

Nie wymagane,

felgi stalowe 4 szt. min 15 cali z ogumieniem zimowym i oryginalnymi kołpakami

 

28.     

Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Wymagane

 

29.     

Gwarancja

Minimum

2 lata  na podzespoły mechaniczne

3 lata na powłokę lakierniczą

5 lat na perforację nadwozia

 

30.     

Zabudowa – wywrotka trójstronna

Wymagana

 

31.     

Stelaż z plandeką do wysokości kabiny

Wymagany

 

32.     

Dodatkowe wyposażenie

Nie wymagane,

GPS, system multimedialny, poduszki z kompresorem

 

33.     

Forma finansowania

Leasing operacyjny

Minimum 5 lat (60 miesięcy)

pierwsza wstępna rata do 15% wartości pojazdu

wraz z ubezpieczeniem OC, AC, NNW

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty
  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

            Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

…...............................................                                                       …..................................................

                miejscowość i data                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do                                                                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 31 maj 2017 09:04
Data opublikowania: środa, 31 maj 2017 09:17
Data edycji: środa, 7 cze 2017 10:13
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 8323 razy
Ilość edycji: 2

Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

Orzysz, 2017-05-26

ZUK.136.05.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 EURO, nie mają zastosowania
w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych –
podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r.poz.2164 ze zm.).

 

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. WYZWOLENIA 5

12-250 ORZYSZ

NIP: 849 000 80 29

REGON: 790155073

www.zukorzysz.pl, www.bip.zuk.orzysz.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz
  z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Dane dotyczące samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji                 2016     lub      2017

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Wymagane opcje wyposażenia

1.                   

Liczba miejsc

Minimum 6

2.                   

Kabina

Podwójna

3.                   

Liczba drzwi

4

4.                   

Lakier

Biały lub pomarańczowy

5.                   

Koła (opony, felgi)

Felgi stalowe lub ze stopu metali lekkich, najmniej 16 cali z ogumieniem letnim i oryginalnymi kołpakami

6.                   

Skrzynia biegów

Manualna 5-6 biegowa

7.                   

Pojemność silnika

Nie mniej niż 1600 cm³

8.                   

Paliwo

Olej napędowy

9.                   

Moc maksymalna

Nie mniej niż 120 KM

10.               

Zużycie paliwa

średnie (cykl mieszany) max. 10 l/100km

11.               

Poziom emisji spalin

Euro 6

12.               

Rodzaj napędu

Na przednią oś

13.               

Hamulce

Tarczowe z przodu i z tyłu, z przodu wentylowane

14.               

Układ antypoślizgowy ABS z układem  elektronicznego rozdziału sił hamowania oraz układem awaryjnego hamowania

Wymagany

15.               

Układ dynamicznej kontroli stabilności toru jazdy z elektronicznym układem kontroli trakcji

Wymagany

16.               

Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (z możliwością dezaktywacji)

Wymagane

17.               

System kontroli ciśnienia  w oponach

Wymagany

18.               

Szyby termoizolacyjne

Wymagane

19.               

Podgrzewana tylna szyba

Wymagana

20.               

Światła przeciwmgłowe przednie

Wymagane

21.               

Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Wymagane

22.               

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Wymagany

23.               

Środkowe siedzenie w 1 rzędzie składane
w stolik

Wymagana

24.               

Siedzenia w 2 rzędzie dzielone i składane

Wymagana

25.               

Zdalnie sterowany zamek

Wymagany

26.               

Elektrycznie sterowane szyby

Wymagane

27.               

Klimatyzacja

Wymagana -climatronic

28.               

Radio AM/FM

Wymagane

29.               

Wspomaganie kierownicy

Wymagane

30.               

Regulacja wysokości kierownicy

Wymagane

31.               

Dodatkowy komplet kół

Nie wymagane, felgi stalowe 4 szt. min 15 cali z ogumieniem zimowym i oryginalnymi kołpakami

32.               

Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Wymagane

33.               

Gwarancja

Minimum

2 lata  na podzespoły mechaniczne

3 lata na powłokę lakierniczą

12 lat na perforację nadwozia

34.               

Zabudowa – wywrotka

Trójstronna

35.               

Stelaż z plandeką

Wymagane, do wysokości kabiny

36.               

Dodatkowe wyposażenie

GPS, system multimedialny, poduszki z kompresorem

37.               

Forma finansowania

Leasing operacyjny

Minimum 5 lat (60 miesięcy)

pierwsza wstępna rata do 15% wartości pojazdu

wraz z ubezpieczeniem OC, AC, NNW

III. Termin wykonania zamówienia:

 

 1. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 lipca 2017r.

 

 1. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu.

 

IV Wykaz dokumentów, jakie maja przedstawić Wykonawcy:

 

 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz
  z dokumentacją techniczną oferowanego pojazdu.

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie (biuro@zukorzysz.pl)

 

 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest : Magdalena Chojnowska tel. 730 996 700

 

VI Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 1. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

 1. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty wskazujące wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenie oferowanego pojazdu (szczegółowa specyfikacja techniczna).

 

VII. Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera):

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

do dnia 29.05.2017r., do godz. 11.00

 

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat,

z dopiskiem Nie otwierać przed 29.05.2017r. przed godz. 11.15”.

 

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Zamawiającego:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

w pokoju Nr 3 o godz. 11.15

 

VIII Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów o sposób oceny oferty:

 

 1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojazdy spełniały, co najmniej parametry wskazane, jako parametry wymagane. Pojazdy, które nie będą spełniały określonych wymagań w zakresie podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Wykonawca nie może zaoferować więcej niż jeden pojazd spełniający parametry wymagane.

 

 1. Poza ceną pojazdu oraz wskazanymi powyżej parametrami zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie brał pod uwagę także:

-koszty finansowania pojazdu tj. leasing,

-ekonomikę pojazdu (średnie spalanie),

-zaoferowane warunki gwarancji,

-prognozowane koszty eksploatacji wynikające z wymagań producenta (przeglądy okresowe, koszty wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych).

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert, zaoferowanego pojazdu lub pojazdu podobnego, o zbliżonych parametrach technicznych.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IX Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

 1. Zamawiający przedstawi wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą.

 

 1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie i w sposób ustalony indywidualnie z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.

 

 1. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 lipca 2017r.

 

 1. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu.

 

 1. Zamawiający może w każdej chwili anulować zapytanie.

 

X Wykaz załączników:

 

 1. Oferta cenowa – załącznik nr 1

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

z dnia 26-05-2017r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

Zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferujemy pojazd:

 

 

…............................................................................................................................................

(należy podać : markę i model)

za kwotę:

 

cena netto …...................................zł;

słownie …..........................................................................................................................................zł,

stawka i wartość podatku VAT …....................tj. …..........................................................................zł;

cenę brutto  …....................................................zł,

słownie …...........................................................................................................................................zł,

 

Koszty leasing operacyjnego:

cena netto …...................................zł;

słownie …..........................................................................................................................................zł,

stawka i wartość podatku VAT …....................tj. …..........................................................................zł;

cenę brutto  …....................................................zł,

słownie …...........................................................................................................................................zł,

 

 

Dane techniczne oferowanego samochodu

 

Dane dotyczące samochodu fabrycznie nowego,

rok produkcji                 2016     lub      2017

 

 

Rodzaj wyposażenia

Wymagane opcje wyposażenia

Spełnia / nie spełnia kryterium [X]

1.         

Liczba miejsc

Minimum 6

 

2.         

Kabina

Podwójna

 

3.         

Liczba drzwi

4

 

4.         

Lakier

Biały lub pomarańczowy

 

5.         

Koła (opony, felgi)

Felgi stalowe lub ze stopu metali lekkich, najmniej 16 cali z ogumieniem letnim i oryginalnymi kołpakami

 

6.         

Skrzynia biegów

Manualna 5-6 biegowa

 

7.         

Pojemność silnika

Nie mniej niż 1600 cm³

 

8.         

Paliwo

Olej napędowy

 

9.         

Moc maksymalna

Nie mniej niż 120 KM

 

10.     

Zużycie paliwa

średnie (cykl mieszany) max. 10 l/100km

 

11.     

Poziom emisji spalin

Euro 6

 

12.     

Rodzaj napędu

Na przednią oś

 

13.     

Hamulce

Tarczowe z przodu i z tyłu,
z przodu wentylowane

 

14.     

Układ antypoślizgowy ABS z układem  elektronicznego rozdziału sił hamowania oraz układem awaryjnego hamowania

Wymagany

 

15.     

Układ dynamicznej kontroli stabilności toru jazdy z elektronicznym układem kontroli trakcji

Wymagany

 

16.     

Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (z możliwością dezaktywacji)

Wymagane

 

17.     

System kontroli ciśnienia  w oponach

Wymagany

 

18.     

Szyby termoizolacyjne

Wymagane

 

19.     

Podgrzewana tylna szyba

Wymagana

 

20.     

Światła przeciwmgłowe przednie

Wymagane

 

21.     

Elektryczne sterowane
i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Wymagane

 

22.     

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Wymagany

 

23.     

Środkowe siedzenie
w 1 rzędzie składane
w stolik

Wymagana

 

24.     

Siedzenia w 2 rzędzie dzielone i składane

Wymagana

 

25.     

Zdalnie sterowany zamek

Wymagany

 

26.     

Elektrycznie sterowane szyby

Wymagane

 

27.     

Klimatyzacja

Wymagana -climatronic

 

28.     

Radio AM/FM

Wymagane

 

29.     

Wspomaganie kierownicy

Wymagane

 

30.     

Regulacja wysokości kierownicy

Wymagane

 

31.     

Dodatkowy komplet kół

Nie wymagane, felgi stalowe 4 szt. min 15 cali z ogumieniem zimowym
i oryginalnymi kołpakami

 

32.     

Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Wymagane

 

33.     

Gwarancja

Minimum

2 lata  na podzespoły mechaniczne

3 lata na powłokę lakierniczą

12 lat na perforację nadwozia

 

34.     

Zabudowa – wywrotka

Trójstronna

 

35.     

Stelaż z plandeką

Wymagane, do wysokości kabiny

 

36.     

Dodatkowe wyposażenie

GPS, system multimedialny, poduszki
z kompresorem,

 

37.     

Forma finansowania

Leasing operacyjny

Minimum 5 lat (60 miesięcy)

pierwsza wstępna rata do 15% wartości pojazdu

wraz z ubezpieczeniem OC, AC, NNW

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty
  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

            Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu    ofertowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

…...............................................                                                       …..................................................

                miejscowość i data                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do                                                                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 26 maj 2017 11:27
Data opublikowania: piątek, 26 maj 2017 11:36
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 8423 razy