Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020.

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 NIP 849 000 80 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych  Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459).

 

 1. Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością                                             

12-250 Orzysz

Ul. Wyzwolenia 5

NIP 849 000 80 29

REGON 790155073

KRS 0000019760

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2020.
  2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 • Opracuje taryfy na wodę i ścieki dla Gminy Orzysz na lata 2018 – 2020, obejmujące przynajmniej określenie: grup taryfowych odbiorców usług; rodzaje i wysokość cen i stawek opłat; warunków rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
  i urządzenia pomiarowe, określenie warunków stosowania cen i stawek opłat, określenie standardów usługi; uwzględnienie zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
 • Dokona weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. U.
  z 2017 poz. 328);
 • Opracuje wniosek o zmianę taryfy na wodę i ścieki dla Gminy Orzysz na lata 2018 – 2020;
 • Przygotowanie projektu uchwał wraz z uzasadnieniem do projektów uchwał w sprawie taryf;

 

 1. Dokumenty o których mowa w ust. 2 zapytania Wykonawca przedłoży Zmawiającemu do akceptacji do 02 stycznia 2018r. Ewentualne uwagi Zamawiającego do dokumentacji zostaną zgłoszone w ciągu 2 dni roboczych od ich przedłożenia.
 2. Przedmiot zamówienia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (U. z 2017 poz. 1566 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz.U. z 2017 poz. 328).
 3. Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie dokumenty niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia.
 4. CPV 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.

 

 

 • Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 stycznia 2018r.

 

 • Jest to termin już po zatwierdzeniu przez Zmawiającego.
 • Wykonawca przedłoży projekt dokumentów do akceptacji w terminie do 02 stycznia 2018r.

 

IV.                Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Zamawiający wykluczy wykonawców powiązanych z zamawiającym osobowo i kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

 

 1. Sposób obliczenia ceny
 2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT.
 3. Cenę oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
 4. cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w oparciu o formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).
  2. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
   zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
  3. Wykonawca w treści oferty winien określić łączny koszt usługi – cena zł brutto,
   w tym podatek VAT (obowiązująca stawka podatku oraz wynikająca z podanej kwoty wartość tego podatku)
  4. Do oferty należy dołączyć:
 2. pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji wykonawcy.

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego
tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ do dnia 19-12-2017r. do godz. 10.00

 

 • Osoby do kontaktu:

Magdalena Oświęcimko  –             tel.         693 420 503,

e-mail:     magdalena.oswiecimko@zukorzysz.pl

 

 1. Ocena ofert
 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
 1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
 1. całościowa cena brutto wykonanej usługi (waga 100 %) - od 0 - 100 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,

metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *100 pkt

 1. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów

 

 1. Dodatkowe informacje
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert, ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny, negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
 3. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez zamawiającego.

 

XI.                Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

 1. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi,
 2. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego,
 3. Odstąpienia Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Spółki.

 

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :

 1. Nie wpłynęła żadna ważna oferta;
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 • Załączniki
 1. Wzór formularza ofertowego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 gru 2017 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 11 gru 2017 15:05
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 22168 razy