Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 5 NIP 849 000 80 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz

Procedura zamówienia prowadzona jest zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  (MR/H 2014-2020/23 (3) 07/2017) oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1145).

 

 1. Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością                                                                                                                                

12-250 Orzysz

Ul. Wyzwolenia 5

NIP 849 000 80 29

REGON 790155073

KRS 0000019760

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz.
 2. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.05.02.00-28-0024/18 finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020, w ramach projektu: „Kontynuacja MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich – ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez  rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz
 3. Zakres robót nad którymi prowadzony będzie nadzór: Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 3495 m, kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości 1981,90m, kanalizacji tłocznej o łącznie długości 2912,70m, przepompowni lokalnych 9 szt. przepompowni sieciowych – 5 szt., przepompowni przydomowych – 8 szt. oraz odtworzenie nawierzchni chodników, dróg i parkingów. Roboty zostały podzielone na 3 części.
 • Zadanie 1 – Budowa wodociągu i kanalizacji Sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz.
  1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 2568m, kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości 1103 m, kanalizacji tłocznej o łącznie długości 1508 m, przepompowni lokalnych 9 szt. przepompowni sieciowych – 3 szt., oraz odtworzenie nawierzchni chodników, dróg i parkingów.
  2. Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy do posesji.

 

 • Zadanie nr 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do plaży Miejskiej przy ul. Leśnej w Orzyszu z przepompownią ściekową oraz wewnętrzną instalacją ENN
  1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 927 m, kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości 486,50 m, kanalizacji tłocznej o łącznie długości 173,50 m, przepompowni sieciowych – 1 szt., oraz odtworzenie nawierzchni chodników, dróg i parkingów.
  2. Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy do posesji.

 

 • Zadanie nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gądy – gmina Orzysz

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości 392,40m, kanalizacji tłocznej o łącznie długości 1231,20m, przepompowni lokalnych 9 szt. przepompowni sieciowych – 1 szt., przepompowni przydomowych – 8 szt. oraz odtworzenie nawierzchni chodników, dróg i parkingów.

 1. Obowiązki wykonawcy w trakcie budowy:
 • reprezentowanie Inwestora/Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • koordynacja robót poszczególnych branż;
 • wizyta na placu budowy;
 • kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji wewnętrznej oraz dokonywania w niej wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót wbudowanych, wyrobów budowlanych,
  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
  i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,
 • potwierdzanie robót faktycznie wykonanych oraz potwierdzenie faktu usunięcia wad,
 • prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej.,
 • podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w prawie budowlanym,
 • wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbałe w swojej pracy,
 • ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego,
 • zlecenie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badan materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości,
 • uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego inwestycji.
 • zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót budowlanych.
 • rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich.
 • rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;
 • w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji, wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy co do przedmiotu sporu;
 • jeżeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, to inspektor nadzoru niezwłocznie zawiadamia Zmawiającego celem podjęcia decyzji co do ich wykonania. Bez zgody zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Inwestycji pod względem merytorycznym i finansowym, dokonanie opisu faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji,
 • monitoring i formalny nadzór nad procesem realizacji projektu pod względem zgodności z umową o dofinansowanie 05.02.00-28-0024/18, projektu: „Kontynuacja MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich – ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz”,
 • Weryfikacja poszczególnych wydatków pod względem kwalifikowalności.
 • przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego projektu, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbiorów częściowych Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosków o płatność rozliczenie częściowe i końcowe Inwestycji wraz ze sporządzeniem sprawozdania i przedłożenie Zamawiającemu,
 • wprowadzanie wszystkich rodzajów wniosków o płatność oraz pozostałej dokumentacji do SL2014;
 • wspomaganie zamawiającego podczas kontroli związanej z realizowanym projektem RPWM.05.02.00-28-0024/18, projektu: „Kontynuacja MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich – ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz
 • Wspólny Słownik Zamówień CPV 71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego.

 

 • Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • Posiadają wiedze i doświadczenie. Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia tej działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, ukończył realizację co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru. Przez „zadanie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia”, należy rozumieć kompleksowa usługę nadzoru inwestorskiego lub inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru.
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli załączy wykaz osób, w którym wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia w zakresie kierowania robotami w branży: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wod-kan, i elektrycznych. Zamawiający dopuszcza wykazanie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia w kilku specjalnościach. W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).
 1. Niewykazanie warunku posiadania doświadczenie oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.
 2. Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 1. Przesłanki odrzucenia oferty:
 2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

 1. a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
 2. b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 3 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Oferta powinna być:
 3. złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. musi być sporządzona w języku polskim,
 5. dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
 6. powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2
 7. wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
 8. Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
 9. Na kopercie należy wpisać nazwę zamówienia
 10. Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
 11. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 12. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
 13. Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 14. Do oferty należy dołączyć:
 15. pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
 16. Formularz ofertowy
 17. Wykaz osób
 18. Wykaz usług wraz z poświadczeniami potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane należycie
 19. Zmiana lub wycofanie oferty:
 20. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
 21. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
 22. Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

 

 

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego
tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ do dnia 18-09-2019r. do godz. 12.00

 

 • Osoby do kontaktu:

Grzegorz Sobotka tel. 87 423-70-16, e-mail: zuk.orzysz@gmail.com

 

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
 1. całościowa cena brutto wykonanej usługi (waga 90 %) - od 0 - 90 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,

metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *90 pkt

 

 1. b) termin płatności ( waga 10 %)

 

Termin realizacji

punkty

do 7 dni od daty dostarczenia faktury

0 pkt.

do 14 dni od daty dostarczenia faktury

4 pkt.

do 21 dni od daty dostarczenia faktury

7 pkt.

do 30 dni od daty dostarczenia faktury

10 pkt.

 

 1. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

 

 1. Przesłanki do aneksowania umowy
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
 • Zmiany terminu realizacji w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania;
 • Zmiany terminu realizacji oraz zakresu zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na realizację ] zamówienia
 • zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
 • zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany;
 • zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).
 • Zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie inwestycji a tym samum przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP.
 • Wstrzymania robót budowlanych, a tym samym realizacji usługi;
 • W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy z wykonawcą robot budowlanych.
 • zamiany terminu realizacji umowy. w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
 • ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
  w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia
 • zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
 • zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
 • w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie zmianę wynagrodzenia o wskaźnik zmiany  stawki podatku VAT.
 • zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie  nowych danych.
 • zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie  nowych danych
 • zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej,
 • istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje.
 1. Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 8 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi informacjami niezależnych organów lub/i protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz projektanta i zaakceptowane przez zamawiającego.
 2. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

 

 1. Dodatkowe informacje
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
 3. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
 4. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
  w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

 

XII.            Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

 1. Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
 2. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
 3. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

 

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :

 1. nie wpłynęła żadna ważna oferta;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 • Załączniki
 1. Wzór oferty
 2. Wykaz osób
 3. Wykaz usług.
 4. Wzór umowy.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 wrz 2019 20:50
Data opublikowania: piątek, 13 wrz 2019 20:54
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 14381 razy