Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat

Orzysz, 2017-05-26

ZUK.136.05.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 EURO, nie mają zastosowania
w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych –
podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r.poz.2164 ze zm.).

 

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. WYZWOLENIA 5

12-250 ORZYSZ

NIP: 849 000 80 29

REGON: 790155073

www.zukorzysz.pl, www.bip.zuk.orzysz.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz
  z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Dane dotyczące samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji                 2016     lub      2017

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Wymagane opcje wyposażenia

1.                   

Liczba miejsc

Minimum 6

2.                   

Kabina

Podwójna

3.                   

Liczba drzwi

4

4.                   

Lakier

Biały lub pomarańczowy

5.                   

Koła (opony, felgi)

Felgi stalowe lub ze stopu metali lekkich, najmniej 16 cali z ogumieniem letnim i oryginalnymi kołpakami

6.                   

Skrzynia biegów

Manualna 5-6 biegowa

7.                   

Pojemność silnika

Nie mniej niż 1600 cm³

8.                   

Paliwo

Olej napędowy

9.                   

Moc maksymalna

Nie mniej niż 120 KM

10.               

Zużycie paliwa

średnie (cykl mieszany) max. 10 l/100km

11.               

Poziom emisji spalin

Euro 6

12.               

Rodzaj napędu

Na przednią oś

13.               

Hamulce

Tarczowe z przodu i z tyłu, z przodu wentylowane

14.               

Układ antypoślizgowy ABS z układem  elektronicznego rozdziału sił hamowania oraz układem awaryjnego hamowania

Wymagany

15.               

Układ dynamicznej kontroli stabilności toru jazdy z elektronicznym układem kontroli trakcji

Wymagany

16.               

Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (z możliwością dezaktywacji)

Wymagane

17.               

System kontroli ciśnienia  w oponach

Wymagany

18.               

Szyby termoizolacyjne

Wymagane

19.               

Podgrzewana tylna szyba

Wymagana

20.               

Światła przeciwmgłowe przednie

Wymagane

21.               

Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Wymagane

22.               

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Wymagany

23.               

Środkowe siedzenie w 1 rzędzie składane
w stolik

Wymagana

24.               

Siedzenia w 2 rzędzie dzielone i składane

Wymagana

25.               

Zdalnie sterowany zamek

Wymagany

26.               

Elektrycznie sterowane szyby

Wymagane

27.               

Klimatyzacja

Wymagana -climatronic

28.               

Radio AM/FM

Wymagane

29.               

Wspomaganie kierownicy

Wymagane

30.               

Regulacja wysokości kierownicy

Wymagane

31.               

Dodatkowy komplet kół

Nie wymagane, felgi stalowe 4 szt. min 15 cali z ogumieniem zimowym i oryginalnymi kołpakami

32.               

Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Wymagane

33.               

Gwarancja

Minimum

2 lata  na podzespoły mechaniczne

3 lata na powłokę lakierniczą

12 lat na perforację nadwozia

34.               

Zabudowa – wywrotka

Trójstronna

35.               

Stelaż z plandeką

Wymagane, do wysokości kabiny

36.               

Dodatkowe wyposażenie

GPS, system multimedialny, poduszki z kompresorem

37.               

Forma finansowania

Leasing operacyjny

Minimum 5 lat (60 miesięcy)

pierwsza wstępna rata do 15% wartości pojazdu

wraz z ubezpieczeniem OC, AC, NNW

III. Termin wykonania zamówienia:

 

 1. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 lipca 2017r.

 

 1. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu.

 

IV Wykaz dokumentów, jakie maja przedstawić Wykonawcy:

 

 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz
  z dokumentacją techniczną oferowanego pojazdu.

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie (biuro@zukorzysz.pl)

 

 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest : Magdalena Chojnowska tel. 730 996 700

 

VI Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 1. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

 1. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty wskazujące wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenie oferowanego pojazdu (szczegółowa specyfikacja techniczna).

 

VII. Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera):

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

do dnia 29.05.2017r., do godz. 11.00

 

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat,

z dopiskiem Nie otwierać przed 29.05.2017r. przed godz. 11.15”.

 

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Zamawiającego:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

w pokoju Nr 3 o godz. 11.15

 

VIII Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów o sposób oceny oferty:

 

 1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojazdy spełniały, co najmniej parametry wskazane, jako parametry wymagane. Pojazdy, które nie będą spełniały określonych wymagań w zakresie podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Wykonawca nie może zaoferować więcej niż jeden pojazd spełniający parametry wymagane.

 

 1. Poza ceną pojazdu oraz wskazanymi powyżej parametrami zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie brał pod uwagę także:

-koszty finansowania pojazdu tj. leasing,

-ekonomikę pojazdu (średnie spalanie),

-zaoferowane warunki gwarancji,

-prognozowane koszty eksploatacji wynikające z wymagań producenta (przeglądy okresowe, koszty wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych).

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert, zaoferowanego pojazdu lub pojazdu podobnego, o zbliżonych parametrach technicznych.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IX Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

 1. Zamawiający przedstawi wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą.

 

 1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie i w sposób ustalony indywidualnie z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.

 

 1. Pojazd musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 lipca 2017r.

 

 1. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Zamawiający odstąpi od zakupu.

 

 1. Zamawiający może w każdej chwili anulować zapytanie.

 

X Wykaz załączników:

 

 1. Oferta cenowa – załącznik nr 1

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

z dnia 26-05-2017r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę jednego samochodu ciężarowego do 3,5 t wraz z zabudową typu wywrotka oraz opcją leasingu operacyjnego na 5 lat.

Zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferujemy pojazd:

 

 

…............................................................................................................................................

(należy podać : markę i model)

za kwotę:

 

cena netto …...................................zł;

słownie …..........................................................................................................................................zł,

stawka i wartość podatku VAT …....................tj. …..........................................................................zł;

cenę brutto  …....................................................zł,

słownie …...........................................................................................................................................zł,

 

Koszty leasing operacyjnego:

cena netto …...................................zł;

słownie …..........................................................................................................................................zł,

stawka i wartość podatku VAT …....................tj. …..........................................................................zł;

cenę brutto  …....................................................zł,

słownie …...........................................................................................................................................zł,

 

 

Dane techniczne oferowanego samochodu

 

Dane dotyczące samochodu fabrycznie nowego,

rok produkcji                 2016     lub      2017

 

 

Rodzaj wyposażenia

Wymagane opcje wyposażenia

Spełnia / nie spełnia kryterium [X]

1.         

Liczba miejsc

Minimum 6

 

2.         

Kabina

Podwójna

 

3.         

Liczba drzwi

4

 

4.         

Lakier

Biały lub pomarańczowy

 

5.         

Koła (opony, felgi)

Felgi stalowe lub ze stopu metali lekkich, najmniej 16 cali z ogumieniem letnim i oryginalnymi kołpakami

 

6.         

Skrzynia biegów

Manualna 5-6 biegowa

 

7.         

Pojemność silnika

Nie mniej niż 1600 cm³

 

8.         

Paliwo

Olej napędowy

 

9.         

Moc maksymalna

Nie mniej niż 120 KM

 

10.     

Zużycie paliwa

średnie (cykl mieszany) max. 10 l/100km

 

11.     

Poziom emisji spalin

Euro 6

 

12.     

Rodzaj napędu

Na przednią oś

 

13.     

Hamulce

Tarczowe z przodu i z tyłu,
z przodu wentylowane

 

14.     

Układ antypoślizgowy ABS z układem  elektronicznego rozdziału sił hamowania oraz układem awaryjnego hamowania

Wymagany

 

15.     

Układ dynamicznej kontroli stabilności toru jazdy z elektronicznym układem kontroli trakcji

Wymagany

 

16.     

Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (z możliwością dezaktywacji)

Wymagane

 

17.     

System kontroli ciśnienia  w oponach

Wymagany

 

18.     

Szyby termoizolacyjne

Wymagane

 

19.     

Podgrzewana tylna szyba

Wymagana

 

20.     

Światła przeciwmgłowe przednie

Wymagane

 

21.     

Elektryczne sterowane
i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Wymagane

 

22.     

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Wymagany

 

23.     

Środkowe siedzenie
w 1 rzędzie składane
w stolik

Wymagana

 

24.     

Siedzenia w 2 rzędzie dzielone i składane

Wymagana

 

25.     

Zdalnie sterowany zamek

Wymagany

 

26.     

Elektrycznie sterowane szyby

Wymagane

 

27.     

Klimatyzacja

Wymagana -climatronic

 

28.     

Radio AM/FM

Wymagane

 

29.     

Wspomaganie kierownicy

Wymagane

 

30.     

Regulacja wysokości kierownicy

Wymagane

 

31.     

Dodatkowy komplet kół

Nie wymagane, felgi stalowe 4 szt. min 15 cali z ogumieniem zimowym
i oryginalnymi kołpakami

 

32.     

Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Wymagane

 

33.     

Gwarancja

Minimum

2 lata  na podzespoły mechaniczne

3 lata na powłokę lakierniczą

12 lat na perforację nadwozia

 

34.     

Zabudowa – wywrotka

Trójstronna

 

35.     

Stelaż z plandeką

Wymagane, do wysokości kabiny

 

36.     

Dodatkowe wyposażenie

GPS, system multimedialny, poduszki
z kompresorem,

 

37.     

Forma finansowania

Leasing operacyjny

Minimum 5 lat (60 miesięcy)

pierwsza wstępna rata do 15% wartości pojazdu

wraz z ubezpieczeniem OC, AC, NNW

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty
  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

            Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu    ofertowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

…...............................................                                                       …..................................................

                miejscowość i data                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do                                                                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 maj 2017 11:27
Data opublikowania: piątek, 26 maj 2017 11:36
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 22523 razy