Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA BURMISTRZA ORZYSZA NR RGP-II-7033/1/02

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Orzysz dnia2002.11.22.
BURMISTRZ
ORZYSZA
DECYZJA NR RGP -II-7033/1/02
Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72 poz. 747 z 200 I r.)
BURMISTRZ ORZYSZA
udziela Zakładowi Usług Komunalnych Spółka -Gminy, Spółka z.o.o. w Orzyszu ul. Wyzwolenia 5. zezwolenia na prowadzenie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- zbiorowego odprowadzania ścieków
- na czas nieokreślony począwszy od dnia 22 listopada 2002 r.

1.DANEDOTYCZĄCE ZAKŁADU
Numer Krajowego Rejestru Sądowego :KRS 0000019760
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON 790155073
Nr identyfikacji podatkowej: 849-00-08-029

2. PRZEDMIOT I TEREN DZIALALNOŚCI
Przedmiotem działalności zakładu, objętej niniejszym pozwoleniem jest :

1. ujmowanie, uzdatnianie, i dostarczanie wody,
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
Obszarem działalności zakładu jest teren Gminy Orzysz.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
3.1. Zakład jest zobowiązany do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności do :
1. niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2. zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług,
3. spełniania wymagań dotyczących ochrony środowiska,
4. optymalizacji kosztów prowadzonej działalności.

3.2. Zakład zobowiązany jest do utrzymania urządzeń wodociągowych w stanie gwarantującym ciągłość dostawy wody, w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem o jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia oraz nadzorowanej przez właściwy organ inspekcji sanitarnej.

3.3. Zakład zobowiązany jest do utrzymywania urządzeń kanalizacyjnych w stanie gwarantującym ciągle i niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.

3.4. Zakład realizując niniejsze zezwolenie zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze jego działania.
4. WARUNKI,ZAKRES I TRYB KONTROLI REALIZACJI ZEZWOLENIA I PRZESTRZEGANIA REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW.
4.1. Zakład zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej jakości świadczonych usług a w szczególności:
1. ewidencję reklamacji i wniosków odbiorców, usług oraz sposobu ich załatwiania
2. ewidencję awarii oraz ich zasięgu i czasu usuwania.
3. ewidencję protokółów, sprawozdań z kontroli usługodawcy dokonywanych przez organy
upoważnione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy.
4.2. Zakład zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Orzysza informacji finansowych wraz z rocznym sprawozdaniem o:
1 .jakości świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2.występujących awarii i skuteczności ich likwidowania
3. realizacji skarg i wniosków
4. realizacji wniosków pokontrolnych przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.

4.3. Burmistrz Orzysza uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności zakładu zwłaszcza, gdy zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne nieprawidłowości w jego
działaniu.

5.WARUNKI WPROWADZENIA OGRANICZEŃ DOSTARCZANIA WODY W PRZYPADKU JEJ NIEDOBORU.
5. l .W przypadku niedoboru wody spowodowanego nieprzewidzianą zmniejszoną wydajnością,
wody lub nie przewidzianym zwiększonym rozbiorem wody przekraczającym możliwości przepustowości sieci wodociągowej, zakład zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w warunkach występowania jej niedoboru, uwzględniającego rotacyjne ograniczenie lub przerwy w dostawach wody dla poszczególnych odbiorców jak również poprzez ograniczenie zużycia wody na inne cele niż zaopatrzenie ludności.
5.2. W przypadku zaistnienia przerw w dostawie wody na sutek siły wyższej, a także zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od przedsiębiorstwa takich jak klęski żywiołowe, powódź, susze, skażenie ujęcia wody zakład zobowiązany jest do:
1.niezwłocznego poinformowania odbiorców o zaistniałej sytuacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. uruchomienia zastępczych punktów poboru wody
3. niezwłocznego przystąpienia do usunięcia skutków awarii lub zdarzeń nagłych, lub wynikających z działania siły wyższej.
6. PROWADZENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI W ZAKRES1E DZIALALNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM.
6.1. Zakład zobowiązany jest do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat za świadczone usługi.
6.2. Zakład zobowiązany jest do ustalania opłat w oparciu o niezbędne przychody których wartość
pokrywa uzasadnione wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ponoszonych dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości usług z uwzględnieniem racjonalizacji prowadzenia działalności.
6.3. Zakład zobowiązany jest do uwzględnienia przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.


7. WYGAŚNI ECIE LUB COFNIĘCIE ZEZWOLENIA.
7. l. Zezwolenie wygasa:

1.W związku z likwidacją podmiotu, na którego wniosek zostało wydane.
2.W związku z zaniechaniem przez zakład działalności objętej zezwoleniem.

7.2. Zezwolenie może być cofnięte :

1. Za zgodnym porozumieniem stron
2. Na skutek rażącego - systematycznego nie wywiązywania się zakładu z zadań określonych w mniejszym zezwoleniu oraz w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
3. Utraty przez zakład pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zezwolenia.
8. WARUNKI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH ZEZWOLENIE MOŻE BYĆ COFNIĘTE BEZ ODSZKODOWANIA
Zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w następujących przypadkach:

1) W związku z ewidentnym naruszeniem obowiązków wynikających z zezwolenia
2) Gdy przemawia za tym ważny interes państwa lub wynika to z realizacji przepisów o obronności i bezpieczeństwie państwa
3)Utraty przez zakład zdolności do wykonywania zadań objętych zezwoleniem
4) Upadłości, bądź likwidacji zakładu
5) Na wniosek zakładu.
BURMISTRZ

JAN ALESZCZYK

Data powstania: czwartek, 28 sie 2003 21:11
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2003 21:28
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 3085 razy