Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017r poz. 1579) informuję, że Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu  Sp.
 z o.o. na dostawę materiałów budowlanych zamierza przeznaczyć kwotę – 147 600 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty.

 

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Czas dostawy od zgłoszenia

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DOM spółka jawna

Ul. Ełcka 25

12 – 250 Orzysz


 198 791,76 zł brutto

__________

__________

__________

2

OKOŃ Grup

Rafał Okuniewski

Ul. Giżycka 13

12 – 250 Orzysz


291 281,38
zł brutto

30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 godzin

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Data powstania: czwartek, 1 lut 2018 11:36
Data opublikowania: czwartek, 1 lut 2018 11:39
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13531 razy