Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017r poz. 1579) informuję, że Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu  Sp.
 z o.o. na dostawę materiałów budowlanych zamierza przeznaczyć kwotę – 100 000 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty.

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Czas dostawy od zgłoszenia

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DOM spółka jawna

Ul. Ełcka 25

12 – 250 Orzysz

218 234,66
 zł brutto

Do 30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 godzin

 

ARMATURA DOBROWOLSKI
ul. Towarowa 5
Sklep Hydrauliczno  – Elektryczny 10 – 416 Olsztyn

ODDZIAŁ PISZ

Ul. Gdańska 16L; 12 – 200 Pisz

101 309,15 zł brutto

Do 30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 godzin

 

Sklep Hydrauliczno – Elektryczny

Instalatorstwo Sanitarne i wodne

Adam Borchet

Ul. Ełcka 7/10

12 – 220 Orzysz

173 528,95 zł brutto

Do 30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

22 godzin

2

OKOŃ Grup

Rafał Okuniewski

Ul. Giżycka 13

12 – 250 Orzysz

122 844,60
zł brutto

30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

6 godzin

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 19 lut 2018 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lut 2018 12:50
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 13133 razy