Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW Z PROW 2014-2020 PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ

Orzysz, 2017-07-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓLKA GMINY W ORZYSZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12-250 ORZYSZ, UL. WYZWOLENIA 5 NIP 849 000 80 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ
Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ

Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt. 3 lit „ ja” ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.)

 

 1. Zamawiający:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

12-250 ORZYSZ

 1. WYZWOLENIA 5

NIP 849 000 80 29

REGON 790155073

KRS 0000019760

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości
   5 000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności na inwestycję dot. budowy oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Dąbrówka na terenie działek o numerach ew. 12/5, 71, 73/3, 73/4, 78, 75, 60, 83/1, 12/2, 70, 68/8, 86, 87, 89, 90, 91, 88, 237, 238, 242, 243, 245, 246/2, 68/3, 62, 65, 64, 63, 59, 57/1, 66, 67, 139/1, 140/3, 140/1, 140/4, 266, 195, 196/2, 196/5, 196/6, 196/7, 197/2, 197/1, 198/2, 194, 199, 204, 205/2, 226, 225, 224, 223/4, 222, 221, 220, 218/3, 218/6, 218/1, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 206, 208, 209, 210/1, 202, 211/1, 213, 214, 216, 215/2, 149, 265, 258/1, 180, 183, 184, 260/1, 258/3, 260/2, 261, 192, 193, 262/2, 181, 182 obręb geodezyjny Dąbrówka.
  2. Forma kredytu – kredyt złotówkowy, raty równe.
  3. Uruchomienie kredytu nastąpi w 5 (pięciu) transzach w następujących kwotach i terminach:

I transza 1.000.000,00 zł w terminie do 30-08-2017r.

II transza 1.000.000,00 zł w terminie do 31-12-2017r.

III transza 1.000.000,00 zł w terminie do 31-03-2018r.

IV transza 1.000.000,00 w terminie do 31-06-2018r.

V transza 1.000.000,00 w terminie do 30-09-2018r.

 1. Okres kredytowania - 15 lat tj. 2032r.
 2. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpi w 01-04-2020r.
 3. Spłata kredytu zgodnie z ustalonym po wyborze wykonawcy harmonogramem spłat całości udzielonego kredytu.
 4. Zabezpieczenie kredytu – zostanie ustalone z wybranym wykonawcą.
 5. Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł.
 6. Zamawiający wykorzystywać będzie kredyt w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz zmiany harmonogramu spłat bez prowizji i opłat przy zachowaniu siedmiodniowego okresu wcześniejszego powiadomienia.
 8. Uruchomienie transz kredytu nastąpi na podstawie złożonych przez Zamawiającego pisemnych dyspozycji, w których Zamawiający określi termin uruchomienia, uruchomienie transz kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków z rachunku kredytowego na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 5 dni roboczych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji i opłat:
 • za przyznanie kredytu,
 • za uruchomienie kredytu,
 • od zmian warunków zawartej umowy, w tym zmiany harmonogramu spłat.
 1. Całkowity koszt kredytu stanowią odsetki plus marża Wykonawcy.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości założenia rachunku do obsługi kredytu.
 3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą wykonywane jedynie w złotych polskich /PLN/.
 4. Wysokość stopy procentowej podanej w ofercie obowiązywać będzie w całym okresie obowiązywania umowy i podlegać będzie zmianom wg średniego WIBOR 3M.
 5. Odsetki naliczone przez Bank od kwoty wykorzystanego kredytu są płatne w okresach miesięcznych, licząc od dnia uruchomienia kredytu. Naliczenie odsetek dokonuje się na dzień poprzedzający termin ich płatności. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznanych ustawowo za wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie płatności ostatniej raty kredytu.
 6. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, zaś rok 365 dni.
 7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w terminie do ostatniego dnia trwania umowy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty, a także możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres faktycznego wykorzystania.
 9. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaciągniętego kredytu i opinii jego obsługi odbywało się będzie bez opłat i prowizji.
 10. Strony zgodnie przyjmują, że w zakresie nie wynikającym z warunków przeprowadzonego zapytania ofertowego, zastosowanie mają regulacje powszechnie obowiązujące klientów Banku.
 11. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Banku wynikających
  z niniejszej umowy na osoby trzecie.
 12. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 13. Do wyliczenia oprocentowania należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 30-06-2017r.
 14. Kod CPV: 66100000-1

 

 • Termin wykonania zamówienia: od 01-08-2017r. do 31-07-2032r.

(Powyższy termin jest terminem ostatecznym, czyli po wszelkich uzgodnieniach oraz uwagach Zamawiającego).

 

IV.                Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne zezwolenie.

 

 1. Sposób obliczenia ceny

Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są według zmiennej stawki WIBOR 3M liczonej jako średnia arytmetyczna stawek obowiązujących od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca powiększonej o ………… punkty procentowe w stosunku rocznym. W dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu Strony ustalają na ……..% w stosunku rocznym (WIBOR + marża w wysokości …….. punktów procentowych).

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w oparciu o formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).
 3. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 4. Wykonawca w treści oferty winien określić łączny koszt usługi – cena zł brutto,
  w tym podatek VAT (obowiązująca stawka podatku oraz wynikająca z podanej kwoty wartość tego podatku)
 5. Do oferty należy dołączyć:
 6. pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji wykonawcy.
 7. zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.

 1. WOJSKA POLSKIEGO 17D

12-250 ORZYSZ

do dnia 11-07-2017r. do godz. 14.00

 

 • Osoby do kontaktu:

Magdalena Oświęcimko      –             tel.         87 4237 016,

e-mail: magdalena.oswiecimko@zukorzysz.pl


 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:

 

Punty procentowe marży w stosunku rocznym (waga 100 %) - od 0 - 100 pkt., wysokość marży powinna uwzględnić wszystkie koszty kredytu,

 

Metodologia obliczania pkt. = (marża najniższa /marża oferowana) *100 pkt

 

Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

 

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wszelkie niezbędne dokumenty finansowe Spółki zostaną udostępnione zainteresowanym oferentom na ich prośbę.
 3. Szczegóły uruchomienia kredytu zostaną ustalone z kredytodawcą.
 4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez zamawiającego.

 

XI.                Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

 1. Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia,
 2. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi,
 3. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego,
 4. Odstąpienia Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Spółki.

 

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :

 1. Nie wpłynęła żadna ważna oferta;
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 • Załączniki
 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Informacje dotyczące zakresu inwestycji.
 3. Dokumenty finansowe Spółki za 3 ostatnie lata obrotowe.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 lip 2017 07:05
Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2017 10:37
Data edycji: wtorek, 4 lip 2017 13:38
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 16045 razy
Ilość edycji: 1