Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZUK Orzysz Sp. z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego.

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego nr 1 na terenie projektowanego ujęcia wody podziemnej w Dąbrówce na dz. o nr geod. 258/2, gmina Orzysz.

Orzysz, 01.09.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz

tel. 87 423 70 16;

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie otworu studziennego nr 1 na terenie projektowanego ujęcia wody podziemnej w Dąbrówce na dz. o nr geod. 258/2, gmina Orzysz.

Treść niniejszego zapytania o cenę nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 19, poz. 93 z późn. zm.)

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jestwykonanie otworu studziennego nr 1 na terenie projektowanego ujęcia wody podziemnej w Dąbrówce na dz. o nr geod. 258/2, gmina Orzysz.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz innych prac zawartych w projekcie robót geologicznych wykonania otworu studziennego nr 1 na terenie projektowanego ujęcia wody podziemnej w Dąbrówce na dz. o nr geod. 258/2, gmina Orzysz,opracowanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO z siedzibą w Suwałkach przy ul. Kościuszki 110, oraz w decyzji  Starosty Piskiego nr ROŚ.6530.1.2016 z dnia 11.08.2016r., a w szczególności:  - wykonanie 1 otworu studziennego o głębokości od 30m do 44m; - pobór prób gruntu i wody; - wykonanie badań laboratoryjnych prób gruntu i wody;                    - instalacja filtru kolumnowego; - próbnego pompowania; - prac geodezyjnych;                        - sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej.

Do przedmiotu zamówienia należą również wszystkie czynności pomocnicze, takie jak: transport maszyny wiertniczej na teren budowy, transport osprzętu wiertniczego, zapewnienie właściwego nadzoru nad wierceniem (kierownik budowy), pobieranie próbek gruntu, opis makroskopowy, korektę projektu nafiltrowania do warunków hydrogeologicznych, zakup wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania usługi, transport tych materiałów na teren budowy, zabudowę kolumny filtrowej w otworze, wyciągnięcie rur wiertniczych (pomocniczych), chlorowanie otworu, opuszczenie zestawu pompowego, pompowanie oczyszczające i pomiarowe, prowadzenie obserwacji w trakcie pompowania, opróbowanie, transport i badania laboratoryjne wody, demontaż pompy, likwidacja placu budowy i transport wiertnicy wraz z osprzętem, montaż osłony stalowej z zamykanym wieczkiem i oznakowanie piezometrów, prace geodezyjne wraz z opracowaniem operatu geodezyjnego, opracowanie karty technicznej otworów, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, możliwe dodatkowe wiercenia w uzasadnionych przypadkach wskazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi brać pod uwagę możliwość wykonania dodatkowych wierceń na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego w uzasadnionych przypadkach napotkania trudności przy wierceniach w miejscach wskazanych w projekcie. Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie prac geologicznych wykonania otworu studziennego nr 1 na terenie projektowanego ujęcia wody podziemnej w Dąbrówce na dz. o nr geod. 258/2, gmina Orzysz. Zamawiający zastrzega że, wszystkie nazwy własne znajdujące się w dokumentacji projektowej, jak również w niniejszym opracowaniu są poglądowe i należy przyjąć że Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania równoważne.


3. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy.

 

4. Kryteria wyboru oferty:  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

a)      będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia

b)     najniższa cena brutto oferty (100% cena). W ofercie należy podać ceny netto i brutto oraz wysokość  podatku VAT.

 

5. Termin  oraz miejsce składania ofert:

a) Termin złożenia ofert do dnia 08.09.2016r. do godz. 15 00.

b) Ofertę należy złożyć w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz lub przesłać na adres: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.,  ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz, lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: zuk.orzysz@gmail.com

 

  1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45255110 - 3 - roboty budowlane w zakresie studni, 45231000 - 5; 71351910 - 5 - usługi geologiczne; 45262200 - 3 - fundamentowanie i wiercenie studni wodnych.

 

7. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

 

8. Wiedza i doświadczenie

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnego doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej 1 roboty polegającej na odwiercie studni wodnych o głębokości co najmniej 30mb w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać się na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń. Podczas oceny Zamawiający będzie kierował się regułą spełnia/nie spełnia.

 

9. Pozostałe informacje:

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Kary umowne:   zgodnie ze wzorem umowy.

Gwarancja jakości: 36 miesięcy

Rękojmia za wady: 36 miesięcy

 

10. Załączniki

- wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą;

- decyzja  Starosty Piskiego nr ROŚ.6530.1.2016 z dnia 11.08.2016r.;

- dokumentacja geologiczno-techniczna wykonania otworu studziennego;

- wzór oferty.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 wrz 2016 14:15
Data opublikowania: środa, 24 sie 2016 14:28
Data edycji: czwartek, 1 wrz 2016 08:52
Opublikował(a): Grzegorz Sobotka
Zaakceptował(a): Grzegorz Sobotka
Artykuł był czytany: 3306 razy
Ilość edycji: 3